strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PPH "Sojda" Leszek Sojda w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-01
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego
Cena wywoławcza: 1 033 200,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Dłużnika Leszka Sojdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Sojda” w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Staszowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego

 

Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa Leszka Sojdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Sojda” w upadłości likwidacyjnej w Staszowie wraz z zespołem organizacyjnie powiązanych składników niematerialnych i materialnych obejmujących zorganizowaną część przedsiębiorstwa z pominięciem nieruchomości objętych umową sprzedaży na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4372/2014 oraz znaku handlowego „Sojda”.

Charakterystyka przedmiotu sprzedaży

Na zorganizowaną część przedsiębiorstwa składają się:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o charakterze produkcyjno-usługowym, działka nr 1581 o pow. 338 m2, położona w Staszowie, ul. Długa 4, KW/KI1A/00002745/4, właścicielem jest Leszek Sojda.

2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w stanie nieukończonym oraz garażem, działka nr 1337/2 o pow. 5 121 m2, położona w Grzybowie, KW/KI1A/00021988/8, której właścicielem jest Skarb Państwa, wieczystym użytkownikiem Leszek Sojda.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działki nr 637, 632, 638, 639, 237/7,  położone w Koniemłotach, o łącznej pow. 42 400 m2, KW/KI1A/00009602/9, właścicielami są Leszek Sojda i Renata Sojda.

4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działki nr 472, 49, 10, 230/5, 159, 142, 110, 243/7, 45, 105, 170, 171, 115, 130, o łącznej pow. 42 900 m2, położone w Koniemłotach, KW/KI1A/00032836/8, właścicielem jest Leszek Sojda.

5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działki nr 402/2, 403/1, 406/2, 407/1, 120, 28, 64/1, 88, 336/2, 198, 260, 278/7, 215, 294/2, 340/2, 209, 288, 334, 121, 211, 213, 290, 292/2, 312, 338/2, 337, 347/1, o łącznej pow. 102 700 m2, położone w Sielcu, Koniemłotach i Grzybowie, KW/KI1A/00025528/4, właścicielem jest Leszek Sojda.

6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działki nr 309, 313, 338, 16/1, 179/2, o łącznej pow. 49 800 m2, położone w Grzybowie i Sielcu, KW/KI1A/00001203/6, właścicielem jest Leszek Sojda.

7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w skład której wchodzi działka nr 1338/5 o pow. 2 680 m2, położona w Grzybowie, KW/KI1A/00030185/5, właścicielem jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym Leszek Sojda.

8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 1335 o pow. 16 920 m2, położona w Grzybowie, KW/KI1A/00035867/5, właścicielem jest Skarb Państwa, wieczystym użytkownikiem Renata Sojda i Leszek Sojda.

9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 465 o pow. 400 m2, położona w Grzybowie, KW/KI1A/00031893/8, właścicielem jest Leszek Sojda.

10. Ruchomości wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na dzień sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. ruchomości ujęte w spisie inwentarza upadłego, a nie zbyte przez Syndyka do dnia sporządzenia ww. aktu notarialnego.

Syndyk informuje, iż nieruchomości określone w pkt 1 i 2 oraz ruchomości określone w pkt 10, objęte są umową dzierżawy z prawem pierwokupu na rzecz dzierżawcy. Syndyka również obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia umowy dzierżawy.

Cena wywoławcza wynosi 1 033 200 zł netto.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 czerwca 2015 roku, do godz. 15:00 w siedzibie Syndyka:  ul. Warszawska 31 lok. 16, (25-518) Kielce lub przesłać je na ten adres listem poleconym. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu przesyłki do adresata.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu A4 opatrzonej dopiskiem „Oferta przetargowa”. Najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 r. oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, przedstawić dowód wpłaty wadium w wysokości 51 660 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju o numerze 09 8517 0007 0007 0645 4997 0004. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 w dniu 1 lipca 2015 r. o godzinie 12:30, sala XXV. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Syndyka. Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w spis inwentarza, operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem nr tel. 600 812 903.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Staszów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone