strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Zabudowana nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość
Cena wywoławcza: 95 382,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 4943/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 września 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

̶          udziału w prawie własności nieruchomości, tj. działki nr 57 położonej w miejscowości: Tarnów, obr. 328 – Koszyce Wielkie, ul. Jagiełły 154 o pow. 340 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, murowanym, piętrowym, w zabudowie szeregowej, o pow. użytkowej 108 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze TR1T/00119828/3;

̶          udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości, tj. działki nr 56 o pow. 198 m2, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa, położonej w miejscowości Tarnów, obr. 328 – Koszyce Wielkie, ul. Jagiełły 154, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze TR1T/00137223/4;

̶          udziału we współwłasności ułamkowej nieruchomości, tj. działki nr 72 o pow. 341 m2, niezabudowanej (stanowiącej przejście komunikacyjne pomiędzy zabudowaniami), położonej w miejscowości Tarnów, obr. 328 – Koszyce Wielkie przy ul. Jagiełły 154, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze TR1T/00109967/6.

 

W księgach wieczystych  ww. nieruchomości jako właściciel i wieczysty użytkownik wpisana jest: (…).

 

Łączna wartość szacunkowa wynosi kwotę 143 074,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt cztery złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 95 382,66 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 66/100), w tym:

̶          działka nr 57 – wartość szacunkowa 137 469,50 zł, cena wywołania 91 646,33 zł,

̶          działka nr 56 – wartość szacunkowa 5 185,50 zł, cena wywołania 3 457,00 zł,

̶          działka nr 72 (udział 1/31 cz.) – wartość szacunkowa 419,00 zł, cena wywołania – 279,33 zł.

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 26 sierpnia 2015 r. oraz 2 września 2015 r. w godz. 11:00-12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jagiełły
Miasto: Koszyce Wielkie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone