strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk- Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak
Nieruchomość
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-24
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość
Cena wywoławcza: 175 911,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 113/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1G/00145064/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, lok. 513, V piętro, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej grunty orne, działka gruntu nr 144/11 o obszarze 1,0556 ha,

należącej do dłużników: (…),

położonej: 83-000 Pruszcz Gdański w miejscowości Jagatowo,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00145064/7.

Opis nieruchomości:

Działka gruntu nr 144/11 o obszarze 1,0556 ha, niezabudowana i nieogrodzona, częściowo uzbrojona (prąd, woda), w kształcie prostokąta, teren względnie płaski. Najbliższa miejscowość Żuława oraz droga wojewódzka nr 222 znajduje się w odległości ok. 1,5 km. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Droga wewnętrzna, która zapewnia dostęp do nieruchomości stanowi własność powyższych osób fizycznych. Dojazd drogą gruntową, średniej jakości, przebiegającą wzdłuż południowej granicy działki. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdański na nieruchomości jest możliwa realizacja obiektów o funkcji mieszkaniowej.

Suma oszacowania wynosi 234 548,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 175 911,00 zł. Licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 23 454,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, przelewem albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy nieruchomości wraz z aktami postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jagatowo
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone