strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
POL-DRÓG CZŁUCHÓW Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość gruntowa zabudowana w Człuchowie, prawo użytkowania wieczystego gruntu 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-03
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana w Człuchowie, prawo użytkowania wieczystego gruntu 
Cena wywoławcza: 1 404 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości                                                                                                                                     „Pol-Dróg Człuchów” Spółka z o.o.

w Człuchowie

tel. 606 236 293,  mail: syndyk.sowirka@wp.pl

ogłasza  nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Człuchowie przy ul. Kasztanowej 2,

w skład oferowanej do sprzedaży nieruchomości  wchodzi:

 • prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Człuchowie przy ul. Kasztanowej 2 oznaczonego jako działka 29/8 o powierzchni 15 221 m2 oraz prawo własności budynków i budowli  o powierzchni 1 453,90 m2, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1Z/00018104/2.

 

 Cena wywoławcza 1 404 000 + 23% VAT

 

Pisemne oferty zawierające:

 • imię i nazwisko lub nazwę oferenta
 • nip, regon, adres i telefon kontaktowy
 • proponowaną cenę nabycia, termin i formę zapłaty
 • dowód wpłacenia wadium
 • oferowaną cenę nie niższą od ceny wywoławczej oraz sposób i termin zapłaty

 

należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy,        ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk do dnia 31.08.2015 r. do godziny 15:00 ze wskazaniem         sygn. akt  VI GUp 12/13 z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej „Pol-Dróg Człuchów” sp. z o.o. w Człuchowie. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego.

Do oferty należy dołączyć:

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży
 • aktualny wypis z właściwego rejestru oferenta
 • zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności
 • oferta winna być sporządzona w języku polskim, bądź przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 100 000 zł, na rachunek: „Pol-Dróg Człuchów” sp. z o.o. w Człuchowie prowadzonego przez BS Człuchów O. Czarne nr 87 9326 0006 0042 5281 2000 0010 w terminie  do dnia 31.08.2015 r., które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości o ile oferent nie przystąpi do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Rozpatrzenie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi w dniu 3 września 2015 r. o godz. 13:00 w siedzibie Sądu Rejonowego VI Wydział Gospodarczy, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, sala numer 411.

O wyniku rozpatrzenia ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

 • Zastrzega się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kasztanowa
Miasto: Człuchów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone