strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Magdalena Pręcikowska osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej PESEL 77122118027
Prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gliwicach – Magdalena Pręcikowska
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-09
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Gliwicach – Magdalena Pręcikowska
Cena wywoławcza: 148 103,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Syndyk Masy Upadłości, Magdaleny Pręcikowskiej zamieszkałej w Gliwicach będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości obejmującej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położnego w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 83/15, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00082184/8, za cenę 148 103,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto trzy złote 00/100), do której zostanie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt – XII GUp 24/15,  Magdalena Pręcikowska zamieszkała w Gliwicach będąca osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej” i zapakowana w kopertę z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” i dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, do dnia 8 września 2015 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu.
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na nr rachunku bankowego 29 1020 2498 0000 8702 0573 6527, do dnia 8 września 2015 r.

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

 1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 1. proponowaną cenę zakupu,
 1. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,
 1. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,
 1. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.

III.   Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 9 września 2015 r. o godzinie 13:00,  sala 112.

 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
 1. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,
 1. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,
 1. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,
 1. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
 1. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
 1. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
 1. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
 1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,
 1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 1. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Ewa Jurczak w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.
 1. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Ewa Jurczak w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,
 1. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone