strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Wyłonienie najemcy pomieszczeń restauracyjnych
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-21
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Wyłonienie najemcy pomieszczeń restauracyjnych
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym w przedmiocie wyłonienia najemcy pomieszczeń restauracyjnych zlokalizowanych w Krakowie.

 

Lokal o charakterze gastronomicznym przeznaczony do wynajęcia, o łącznej powierzchni użytkowej: 1 352,82 m2, w tym: restauracja wraz z kuchnią i zapleczem (582,25 m2), biura (19,25 m2), grunt pod ogródek z ławkami oraz pod część restauracyjną zewnętrzną (190,09 m2), magazynki (24,61 m2), komunikacja (96,74 m2), sanitariaty (96,74 m2), piwnice (344,00 m2),  komunikacja piwnic (25,00 m2)  znajdują się na terenie Hotelu Royal kategorii trzy gwiazdkowej (***) położonego w Krakowie przy ul. św. Gertrudy 26-29. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr KR1P/00069290/5. Przedmiot najmu wykorzystywany będzie na działalność gastronomiczną.

 

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości  31 500 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100) na nr konta podany w Warunkach Przetargu oraz dołączenie do oferty potwierdzenia wpłaty. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet ceny najmu, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy przedwstępnej. W przypadku złożenia przez oferentów ofert równorzędnych Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. ogłosi dodatkowy przetarg ustny, a nieprzystąpienie do niego grozi utratą wadium na rzecz Spółki.

 

Dotychczasowemu najemcy pomieszczeń restauracyjnych przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu w najem przedmiotu niniejszego postępowania przetargowego.

Oferty powinny być składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przedmiot postępowania przetargowego GASTRONOMIA – Hotel „Royal” Kraków, nie otwierać przed  22.09.2015 r.”. Oferty będą przyjmowane przez Zespół ds. Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Hoteli WAM Sp. z o. o. pod adresem: 31-048 Kraków, ul. Św. Gertrudy 26-29, nr pokoju 301. Oferty można składać do dnia 21.09.2015 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją i Warunkami Przetargu, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pI (zakładka Aktualności).

Istnieje możliwość odbycia wizji lokalu użytkowego, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panią Magdaleną Lachowską Dyrektorem Hotelu Royal pod nr telefonu: 601 946 541.

 

Kryterium wyboru ofert: oferowana cena najmu lokalu netto – 100%

Wymagana stawka minimalna to:

-       76,52 zł/m2 netto/miesiąc  (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych 52/100 za m2) za powierzchnie restauracyjne wraz z kuchnią i zapleczem,

-       36,06 zł/m2 netto/miesiąc (słownie: trzydzieści sześć złotych 06/100 za m2) za powierzchnię biurową,

-       9,95 zł/m2 netto/miesiąc (słownie: dziewięć złotych 95/100 za m2) za powierzchnie gruntu pod ogródek z ławkami oraz pod część restauracyjną zewnętrzną,

-       10,80 zł/m2 netto/miesiąc (słownie: dziesięć złotych 80/100 za m2) za powierzchnie magazynków,

-       8,64 zł/m2 netto/miesiąc (słownie: osiem złotych 64/100 za m2) za powierzchnie komunikacji i sanitariatów,

-       10,08 zł/m2 netto/miesiąc (słownie: dziesięć złotych 08/100 za m2) za powierzchnie piwnic i komunikacji piwnic.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zmiany zasad, unieważnienia przetargu, odstąpienia od niego lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany niniejszych Warunków Przetargu oraz Ogłoszenia.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone