strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Lokal mieszkalny o pow. 86,60 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-30
Godzina: 13:55:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 86,60 m2
Cena wywoławcza: 360 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2300/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 października 2015 r. o godz. 13:55

 

w sali B-125 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 21, położonego w Krakowie przy ul. Starowiślnej 26, w zasobach Staromiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadający założoną Księgę Wieczystą nr KR1P/00459859/3 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, stanowiący własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Lokal mieszkalny o powierzchni 86,60 m2, dwupoziomowy, położony na 4,5 piętrze 6-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego.

 

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 540 400,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 360 266,67 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 67/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Lokal można oglądać w dniu 16.10.2015 r. w godz. 13:00-14:00, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Starowiślna
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone