strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Działka o pow. 0.05.86 ha, budynek o kubaturze 819 m3
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-22
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0.05.86 ha, budynek o kubaturze 819 m3
Cena wywoławcza: 161 912,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1703/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 19666

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

22 października 2015 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu, ul. I. Buszy 1, Rawicz 63-900 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: Rawicz, ul. Wały Kościuszki nr 2b, mapa 12, działka nr 1105/04, pow. 0.05.86 ha, działka gruntu w wieczystym użytkowaniu do dnia 24 marca 2079 r. oraz budynek o kubaturze 819 m3 stanowiący odrębną nieruchomość przeznaczony na cele mieszkalne. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny posiadający wykonane przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej. Otoczenie charakteryzuje się małym natężeniem ruchu. Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej budynku wynosi 178,82 m2, natomiast powierzchnia użytkowa części gospodarczej (garaż, kotłownia) wynosi 38,60 m2;

należącego do dłużnika: (…),

położonej: 63-900 Rawicz, ul. Kościuszki 2B,

dla której Sąd Rejonowy w Lesznie XIV Zamiejsc. Wydz. zs. w Rawiczu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 19666 [NKW: PO1R/00019666/7].

 

Suma oszacowania wynosi 242 868,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 161 912,00 zł.

Na nieruchomości ciąży prawo nieodpłatnego i dożywotniego użytkowania całej nieruchomości na rzecz osób fizycznych, które to prawo zgodnie z art. 1000 § 3 k.p.c. pozostanie w mocy, gdyż przysługuje mu pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami, bowiem prawo dożywotnika zostało wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej z dniem 11.08.2003 r., natomiast pierwsza hipoteka została wpisana w dniu 30.04.2009 r.

Nieruchomość bez uwzględnienia ww. prawa została oszacowana na kwotę 404 788,00 zł, natomiast prawo dożywotnika zostało wycenione na kwotę 161 920,00 zł. Zatem po uwzględnieniu prawa dożywotnika sumę oszacowania określono na kwotę jak wyżej, tj. 242 868,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 286,80 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo do odwołania licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1  w pok. 201 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kościuszki
Miasto: Rawicz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone