strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Real Mak Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Atrakcyjne nieruchomości upadłego, nieruchomość zabudowana – hotel – 3/4 części udziału - „REAL-MAK”
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-09
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Atrakcyjne nieruchomości upadłego, nieruchomość zabudowana – hotel – 3/4 części udziału - „REAL-MAK”
Cena wywoławcza: 25 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK – ogłasza nieograniczony konkurs ofert

 

  na sprzedaż z wolnej ręki atrakcyjnej nieruchomości upadłego Real Mak sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie zgodnie z Postanowieniem Sędziego-komisarza  z dnia 9.02.2013 r. i 29.08.2015 r., sygn. akt VIII GUp 1/12/S, tj.:

Udziału w wysokości 3/4 części przysługującego upadłemu w prawie własności nieruchomości zabudowanej (hotel – stan surowy otwarty o pow. użytkowej 1 033,55 m2 –  istnieje możliwość kupna pozostałych udziałów), położonej w miejscowości Pokrzywna, gm. Głuchołazy, powiat Nysa w prawie użytkowania wieczystego działek nr 128 i nr 129 o pow. 2,41 ha będących własnością Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OP1P/00044542/7 za cenę nie niższą 250 000 zł/netto (dwieście pięćdziesiąt tys. zł.) + 23% VAT. Cena oszacowania udziału 1 092 503,00 zł/netto

Operat szacunkowy do wglądu w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel.  503 169 678, e-mai: z.typrowicz@o2.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – Sygn. Akt: VIII GUp 1/12/S należy złożyć w terminie do dnia 9.10.2015 r. na adres: Biuro Syndyka, 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73F/50.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium  w wysokości 25 000 zł (dwadzieścia pięć tys. zł) na konto: PKO BP O. KRAKÓW nr: 36 1020 2892 0000 5902 0573 9729 Real Mak sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 82a.

Oferta winna zawierać: nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty, potwierdzenie wpłacenia wadium. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną niezwłocznie zwrócone bez odsetek.

Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.  Rozstrzygnięcie konkursu (wybór oferenta) nastąpi w terminie do dnia 20.10.2015 r.  Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami. Wynik konkursu będzie obowiązujący po jego akceptacji przez Sędziego-komisarza.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone