strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 7,4255 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-20
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość rolna niezabudowana o pow. 7,4255 ha
Cena wywoławcza: 2 756 325,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4561/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

20 października 2015 r. o godz. 11:00

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

której przedmiotem jest nieruchomość rolna niezabudowana, numery działek 174 oraz 175, o łącznej powierzchni 7,30 ha (zaś zgodnie z wyliczeniami biegłego sądowego, przedstawionymi w operacie szacunkowym: 7,4255 ha) położonej w miejscowości Dołuje, gmina Dobra, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00008772/7. Nieruchomość została podzielona geodezyjnie na 52 niezabudowane działki gruntu: 909/1, 909/2, 909/3, 909/4, 909/5, 909/6, 909/7, 909/8, 909/9, 909/10, 909/11, 909/12, 909/13, 909/14, 909/15, 909/16, 909/17, 909/18, 909/19, 909/20, 909/21, 909/22, 909/23, 909/24, 909/25, 909/26, 909/27, 909/28, 909/29, 909/30, 909/31, 909/32, 909/33, 909/34, 909/35, 909/36, 909/37, 909/38, 909/39, 909/40, 909/41, 909/42, 909/43, 909/44, 909/45, 909/46, 909/47, 909/48, 909/49, 909/50, 909/51, 909/52. Prawo własności nieruchomości przysługuje na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (…).

 

Nr działki

Powierzchnia [m2]

Suma oszacowania poszczególnych działek [zł]

Cena wywołania poszczególnych działek [ zł ]

Rękojmia [zł]

909/1

1033

65 900

49 425

6 590

909/2

830

59 300

44 475

5 930

909/3

818

58 500

43 875

5 850

909/4

821

28 800

21 600

2 880

909/5

822

58 800

44 100

5 880

909/6

825

59 000

44 250

5 900

909/7

827

59 100

44 325

5 910

909/8

829

59 300

44 475

5 930

909/9

869

61 700

46 275

6 170

909/10

827

59 100

44 325

5 910

909/11

892

53 800

40 350

5 380

909/12

870

52 700

39 525

5 270

909/13

817

33 000

24 750

3 300

909/14

519

52 600

39 450

5 260

909/15

549

52 600

39 450

5 260

909/16

2255

114 500

85 875

11 450

909/17

1605

86 300

64 725

8 630

909/18

805

53 600

40 200

5 360

909/19

1386

90 300

67 725

9 030

909/20

802

53 400

40 050

5 340

909/21

801

53 400

40 050

5 340

909/22

803

53 400

40 050

5 340

909/23

801

53 400

40 050

5 340

909/24

803

53 400

40 050

5 340

909/25

800

53 300

39 975

5 330

909/26

804

53 500

40 125

5 350

909/27

828

54 900

41 175

5 490

909/28

804

53 500

40 125

5 350

909/29

810

53 800

40 350

5 380

909/30

800

53 300

39 975

5 330

909/31

1000

53 800

40 350

5 380

909/32

1270

83 900

62 925

8 390

909/33

1773

94 000

70 500

9 400

909/34

654

17 600

13 200

1 760

909/35

12095

226 600

169 950

22 660

909/36

2264

114 900

86 175

11 490

909/37

1855

97 700

73 275

9 770

909/38

983

58 200

43 650

5 820

909/39

824

50 400

37 800

5 040

909/40

809

49 700

37 275

4 970

909/41

941

56 200

42 150

5 620

909/42

1045

61 000

45 750

6 100

909/43

1490

57 100

42 825

5 710

909/44

449

20 200

15 150

2 020

909/45

708

73 800

55 350

7 380

909/46

1483

148 100

111 075

14 810

909/47

545

60 700

45 525

6 070

909/48

488

54 700

41 025

5 470

909/49

732

76 100

57 075

7 610

909/50

6230

165 600

124 200

16 560

909/51

8880

235 300

176 475

23 530

909/52

682

71 300

53 475

7 130

SUMA

74255

3 675 100

2 756 325

367 510

Suma oszacowania wartości prawa własności nieruchomości, jako całości wynosi: 3 675 100,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych 00/100).

Cena wywołania jest równa 3/4 wartości rynkowej i wynosi 2 756 325,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 367 510,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

BZ WBK 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Osoba wpłacająca rękojmię zobowiązana jest podać następujące dane: imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub firmę i REGON.

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E ( tel. (91) 455 36 47 lub 399 237 105 lub e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl).

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie
w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. (91) 455 36 47, 399 237 105 lub e-mail : kancelaria@komornik7.szczecin.pl.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dołuje
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone