strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - MONTAŻOWE BITECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sprzedaż ruchomych składników majątku upadłego
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-23
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż ruchomych składników majątku upadłego
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego „BITECH” Spółki z o.o.

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu

ogłasza

przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki oprogramowania AutoCAD

wchodzącego w skład masy upadłości

Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego „BITECH” Spółki z o.o.

w upadłości likwidacyjnej w Bytomiu

 

1.    Przedmiotem przetargu jest oprogramowanie wchodzące w skład masy upadłości, tj.

a.    AutoCAD Mechanical 2006 (4 szt.).

b.    AutoCAD Inventor Suite 2011 (4 szt.).

2.    Wycena rzeczoznawcy dotycząca ww. oprogramowania oraz szczegółowy wykaz znajduje się do wglądu w Kancelarii syndyka – ul. Raciborska 3, lokal 14, 44-100 Gliwice (tel. (32) 230 93 17 lub 603 912 846). Ceny podane w wykazie są cenami wywoławczymi w kwotach netto.

3.    Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a.    dokładne oznaczenie nazwy, siedziby i statusu prawnego składającego ofertę,

b.    oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w wykazie, o którym mowa w punkcie 2,

c.    zobowiązanie składającego ofertę do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

d.    oświadczenie o akceptacji warunków przetargu,

e.    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży, a nadto, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

f.     podpis na ofercie i oświadczeniach składającego ofertę w przypadku osób fizycznych, podpisy osób upoważnionych do reprezentowania składającego ofertę nie będącego osobą fizyczną,

g.    w przypadku osób prawnych, jeżeli wynika to z ich umowy lub statutu, zgoda właściwego organu,

h.    w przypadku składania oferty przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

4.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” na adres: Kancelaria syndyka, ul. Raciborska 3/14, (44-100) Gliwice lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).

5.    Przetarg jest przetargiem pisemnym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 23 października 2015 r. w biurze syndyka.

6.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w terminie zakreślonym do składania ofert – na rachunek bankowy masy upadłości nr: 47 1160 2202 0000 0002 5992 3971 lub w kasie upadłego.

7.    Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej wśród oferentów, którzy zgłosili równorzędne najwyższe oferty.

8.    Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a.    zapłaty przelewem bankowym całej zaoferowanej w przetargu ceny przed zawarciem umowy sprzedaży,

b.    podpisania umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

c.    poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat.

9.    Przeniesienie własności przedmiotu przetargu następuje po dokonaniu zapłaty całej ceny wynikającej z wylicytowanej kwoty (i jej wpływie na rachunek zbywcy – decyduje moment uznania rachunku).

10. Zastrzega się brak możliwości dokonywania potrąceń.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie:

a.    prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty;

b.    prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Organizator przetargu zastrzega, iż oglądanie ruchomości możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca oględzin.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone