strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Lokal o powierzchni 120,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-02
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o powierzchni 120,20 m2
Cena wywoławcza: 425 309,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1826/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

(LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ)

nr KW WA1P/00072717/1

(dotyczy sygn. akt I Co 3331/15)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  

 

2 grudnia 2015 r. o godz. 15:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr VII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

(lokal stanowiący odrębną nieruchomość; o powierzchni użytkowej 120,20 m2, położonej w miejscowości Latchorzew (gm. Stare Babice) przy ul. Orła Białego 3/6, 05-082 Latchorzew, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00072717/1 – stanowiącej własność dłużnika: (…).  

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 567 079,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 425 309,25 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 707,90 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z przepisem art. 962 §1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sadzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305 §1 kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orła Białego
Miasto: Latchorzew
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone