strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Kombajn zbożowy CASE 2388 – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Kombajn zbożowy CASE 2388 – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
Cena wywoławcza: 154 471,54
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż sprzętu rolniczego

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Nr ewidencyjny

Nr fabryczny

Rok budowy

Cena wywoławcza netto w złotych

1

Kombajn zbożowy CASE 2388

654

HAJ292478

2005

154 471,54

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot sprzedaży w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’ w terminie do dnia 16.11.2015 r. do godziny 14:00 w sekretariacie OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. oraz okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres i nr telefonu oferenta.

2. Oferowaną cenę nie niższą niż cenę wywoławczą.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży.

Na każdą pozycję wystawioną do przetargu oferent składa odrębną ofertę.

Wadium można wpłacać od dnia 27.10.2015 r. w godzinach od 9:00-14:00, nie później jednak jak do godziny 14:00 w dniu 16.11.2015 r. w kasie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. pl. Kościelny 1, lub przelewem na konto PKO BP S.A O. Ząbkowice Śląskie nr 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228, tak aby środki finansowe wpłynęły na konto Spółki w przeddzień otwarcia ofert.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował w ofercie ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., pl. Kościelny 1 w sali narad na parterze. w przypadku ustalenia, że kilka oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg będzie kontynuować przetarg w drodze licytacji.

Postąpienie nie może być niższe niż jeden procent ceny wywoławczej.

Sprzęt można oglądać w dniach od 27.10.2015 r. do 16.11.2015 r. w godzinach od 9:00 do 13:00, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu: 695 070 623.

Pod wyżej podanym numerem telefonu można uzyskać również informacje na temat oferowanego do sprzedaży sprzętu.

Nabywca, który wygrał przetarg zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty z oznaczeniem miejsca i terminu wpłaty ceny nabycia. Do ceny nabycia osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny przebicia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu, oraz złożone wadium. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub całości, oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kamieniec Ząbkowicki
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone