strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Zabudowana działka gruntu o pow. 448 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-17
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka gruntu o pow. 448 m2
Cena wywoławcza: 355 177,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1540/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 listopada 2015 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynku,

w postaci: działki gruntu nr 3040/1 o pow. 448 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 187,62 m2),

położonej w Kościan, ul. Graniczna 18,

grunt stanowi własność Miasta Kościana w wieczystym użytkowaniu do dnia 19.10.2039 r. dłużnika (…), budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00005785/0.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 473 570,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 355 177,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości 47 357,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: BGŻ O. LESZNO 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12:00-14:00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Graniczna
Miasto: Kościan
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone