strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o.
Sprzedaż majątku ruchomego – Samochód osobowy MERCEDES-BENZ –  Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. z  siedzibą w Michałowie
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-19
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż majątku ruchomego – Samochód osobowy MERCEDES-BENZ –  Stadnina Koni Michałów Spółka z o.o. z  siedzibą w Michałowie
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

 

STADNINA KONI MICHAŁÓW SPÓŁKA Z O.O. OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Stadnina Koni Michałów spółka z o.o. z siedzibą w Michałowie, 28-411 Michałów.

Telefon (41) 356 54 05, fax (41) 356 54 06.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w miejscowości Michałów w dniu 19.11.2015 roku o godz. 10:15.

 1. Składnik majątku, który jest przedmiotem sprzedaży będzie   udostępniony i można go

oglądać w siedzibie spółki w Michałowie od dnia 9 listopada do dnia 18 listopada   w      

godzinach od 9:00 do 15:00 po wcześniejszym umówieniu się – telefon 693 534 956.

 1. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz cena wywoławcza i wadium:

Lp.

Nazwa, marka

Rok

produkcji

Cena

wywoławcza

brutto w PLN

W tym VAT

Wadium

w PLN

1

Samochód osobowy MERCEDES-BENZ

Wersja URBAN, numer rejestracyjny TPI 94 SW, typ CLA 200 117

Numer identyfikacyjny (VIN)

WDD1173431N130883

2014

83 500,00

15 613,82

8 350,00

 

 

 

 1. Wpłata Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej   majątku trwałego, w gotówce w dniu przetargu do godz. 10:00 w kasie Spółki lub na  konto ING O. Pińczów 34 1050 1429 1000 0022 0633 1288 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 18.11.2015 r. znajdowało się na rachunku bankowym Spółki.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego oraz złożenie oferty zakupu obejmującej oferowany składnik majątku ruchomego z ceną nie niższą od ceny wywoławczej.
 1. Pisemne oferty należy składać  do dnia 19  listopada 2015 r. do godziny 10:00  w  zamkniętych  kopertach w siedzibie : Stadniny Koni Michałów spółka z o.o.,  28-411   Michałów z dopiskiem na kopercie „PRZETARG”.
 1. Oferta pisemna powinna zawierać:

a.    Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, numer NIP.

b.   Datę sporządzenia oferty.

c.    Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

d.   Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i z tego tytułu nie będzie wnosić żadnych roszczeń.

e.    Oferowaną cenę nie niższą niż wywoławcza (podać cyframi i słownie) oraz warunki jej zapłaty.

f.     Dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 1. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. godz. 10:15  w siedzibie Spółki w Michałowie.
 1. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 1. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 1. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 14 dni.
 1. Nabywca, który w terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wyboru jego oferty   oraz złożone wadium.
 1. W przypadku, kiedy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę  prowadzący przetarg poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
 1. Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
 1. Nieprzyjęcie oferty lub zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty nie daje  prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyn.
 1. Uczestnictwo oferentów w otwarciu ofert nie obowiązkowe.
 1. Okres związania ofert wynosi 14 dni.
 1. Ogłoszenie o przetargu  dostępne na stronie internetowej www.michalow.arabians.pl

 

       Osoba do kontaktów Włodzimierz Błaszczyk, telefon 693 534 956.

 

                                                                                     

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Michałów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone