strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Konkurs ofert na zakup lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i udział w prawie własności działek – ELMONTEX Sp. z o.o.
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Konkurs ofert na zakup lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i udział w prawie własności działek – ELMONTEX Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 2 434 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

Syndyk masy upadłości ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

 

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w całości, znajdujących się w budynku w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9, samodzielnych, stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali mieszkalnych o numerach 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 27, 34, 35 oraz stanowiących przedmiot odrębnej własności lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalne (użytkowe) o numerach 13, 16, 18, 19, 22, 29, 31, 33 wraz z odpowiednim udziałem w nieruchomości wspólnej, który stanowi udział w prawie własności działek oznaczonych numerami 3546/144, 3546/332, 5681 objętych księgą wieczystą o numerze KR1C/00047761/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz w tych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak również udziału we własności nieruchomości położonej w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 9 (w skład którego wchodzą samodzielne lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne, nie stanowiące przedmiotu odrębnej własności), za cenę wywoławczą brutto 2 434 000,00 zł.

 

 1. Biuro Syndyka masy upadłości ELMONTEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej mieści się w Krakowie: 31-514 Kraków, Al. Płk. W. Beliny Prażmowskiego 42/2.
 2. Przystępujący do konkursu ofert zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej i złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem i regulaminem konkursu ofert, który znajduje się na stronie internetowej www.dawro.pl/elmontex oraz w Biurze Syndyka pod ww. adresem.
 3. Konkurs ofert przeprowadzany jest według przepisów prawa polskiego. Oferta oraz wszelkie oświadczenia oferenta winny być sporządzone wyłącznie w języku polskim. Oferenci poddają wszelkie związane z konkursem ofert okoliczności regulacjom prawa polskiego.
 4. Ofertę zakupu spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniu i regulaminie konkursu ofert przystępujący do konkursu winni złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs ofert ELMONTEX Sp. z o.o.”, najpóźniej w terminie do dnia 3.12.2015 r. w Biurze Syndyka pod ww. adresem do godz. 14:00, pod rygorem niedopuszczenia do konkursu ofert.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.12.2015 r. ww.  Biurze Syndyka o godz. 10:00.
 6. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, konkursu ofert można uzyskać pod ww. adresem albo numerami telefonów tel. (12) 311 92 91, (12) 313 43 91, (12) 444 74 38, fax (12) 444 74 39.

 

The Syndic for the insolvent’s assets of the ELMONTEX Limited Liability company in clearing insolvency

 

announces a competition for sale offers – as a whole – of independent habitable rooms (premises) being the objects of a separate property, situated in the building at 9 Oświęcimska Street in Chrzanów, numbered 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 27, 34, 35, and also rooms (premises) being the objects of a separate property of other use than habitable, number 13, 16, 18, 19, 22, 29, 31, 33, together with an adequate share in the common real estate, which constitutes a share in the ownership (property) of the plots numbered 3546/144, 3546/332, 5681 and contained in the real estate register KR1C/00047761/5 kept by the District Court in Chrzanów, V Department of real Estate Registers.

It also constitutes a share in those parts of the building which do not serve exclusively the owners of the rooms (premises), and also a share in the property (ownership) of the real estate situated in Chrzanów, at 9 Oświęcimska Street (that is independent rooms but not of habitable character, and not being the objects of separate ownership), for the gross upset price amounting to 2.434.000,00 zloties.

 1. The Syndic’s office for the insolvent’s assets of the ELMONTEX Limited Liability Company in clearing insolvency in situated in Kraków, at 42/2 Al. Płk. W. Beliny Prażmowskiego Street, 31-514 Cracow.
 2. The people who are entering the offer competition are obliged to pay a deposit amounting to 10% of the upset price, and to make an offer in accordance with the advertisement and rules of the offer competition which are on the Website www.dawro.pl/elmontex, and also in the Syndic’s office - the address mentioned above.
 3. The offer competition is realized in accordance with the Polish law. The tenderers are to submit all possible circumstances connected with the competition to the regulations of the Polish law.
 4. The purchase offer, which meets all the requirements contained in the advertisement and the regulations the offer competition is to be made by the tenderers in closed envelopes with the words: “The ELMONTEX Limited Liability Company’s offer Competition” in the Syndic’s office (the address mentioned above), to 2 o’clock p.m. on 3rd December, 2015 – on pain of not being admitted to the offer competition.
 5. The opening of the offers will take place in the above mentioned Syndic’s office, at 10 o’clock a.m. on 4th December, 2015.
 6. All possible additional information concerning the objects for sale, and also the offer competition can be obtained in the above mentioned office or by phoning +48 12 444 74 38.

 

 


 

Pobierz: Regulamin.pdf

Pobierz: Regulation.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Oświęcimska
Miasto: Chrzanów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone