strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
FERCON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa o powierzchni 4,53 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-02
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa o powierzchni 4,53 ha
Cena wywoławcza: 4 950 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości FERCON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

w Jaroszewie k. Żnina woj. kujawsko-pomorskie

sprzeda z wolnej ręki w trybie art. 322 p.u.n. poprzez składanie pisemnych ofert

nieruchomość zabudowaną położoną w Jaroszewie k. Żnina

 

W skład nieruchomości wchodzą:

a)     prawo własności nieruchomości składającej się z działek nr 346/9 i nr 346/10 o łącznej powierzchni 4,53 ha, opisanej księgami wieczystymi nr BY1Z/00025465/6 oraz BY1Z/00025469/4 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych;

b)     prawo własności budynków:

-          hala produkcyjna o powierzchni 6 140,43 m2,

-         budynek portierni o powierzchni 18,50 m2,

-         budynek stacji transformatorowej o powierzchni 10,00 m2,

-         budowle wraz z infrastrukturą i ogrodzeniem.

 

Nieruchomość można oglądać w dni powszednie w godzinach 9:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka – tel. 603 600 832 lub (52) 302 15 35 w dniach od 12 do 27 listopada 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszej sprzedaży oraz regulaminu sprzedaży można uzyskać w Biurze Syndyka w Żninie 88-400, ul. Aliantów 14b/5, tel. (52) 302 15 35 lub 603 600 832 oraz na www.dawro.pl/fercon2

 

Cena minimalna nieruchomości wynosi 4 950 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Do ceny minimalnej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest złożenie kompletnej oferty kupna nieruchomości (w języku polskim) w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „FERCON – oferta na zakup nieruchomości – NIE OTWIERAĆ” w Biurze Syndyka w Żninie, ul. Aliantów 14b/5, 88-400 Żnin osobiście lub pocztą do dnia 1 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu biura) oraz wpłacenie wadium w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy 00/100) na rachunek FERCON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej nr 70 1090 1069 0000 0001 3001 3384.

 

Oferta powinna zawierać:

-          imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta, jego status prawny, adres zamieszkania lub siedziby i nr telefonu;

-          oferowaną cenę nabycia (nie niższą niż cena wywoławcza) z podaniem sposobu jej zapłaty;

-          aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS oraz NIP
i Regon,

-          dowód wpłaty wadium w oryginale;

-          komplet oświadczeń, m.in.:

-           zobowiązanie się do pokrycia wszelkich kosztów notarialnych i sądowych, związanych z zawarciem umowy sprzedaży i opłat w Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz kosztów tłumacza przysięgłego w razie takiej potrzeby,

-          o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń;

oraz wszystkie niezbędne oświadczenia wymienione w Regulaminie sprzedaży.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w Żninie, ul. Aliantów 14b/5, 88-400 Żnin w dniu 2 grudnia 2015 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo do:

-          odwołania sprzedaży;

-          nieprzyjęcia zaproponowanej ceny lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny;

-          prowadzenia dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego licytowania ceny.

 

Szczegółowych informacji udziela syndyk Jacek Malec tel. 603 600 832.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jaroszewo
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone