strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Transport Ciężarowy Ariusz Jędrzejczyk
Niezabudowane nieruchomości - Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-16
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane nieruchomości - Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy
Cena wywoławcza: 44 363,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Ariusza Jędrzejczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Ariusz Jędrzejczyk Transport Ciężarowy w upadłości likwidacyjnej ogłasza pisemny przetarg (aukcje) na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu (aukcji) są położone w miejscowości Pińczów niezabudowane nieruchomości, stanowiące współwłasność upadłego, tj.

Nieruchomość nr 1 – obręb Pińczów M., składająca się działek o nr ewid. 93 i 166, dla których Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi KW nr KI1P/00022017/3;

Nieruchomość nr 2 – obręb Włochy, składająca się z działek o nr ewid. 285 i 287, dla których Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi KW nr KI1P/00027932/8;

Nieruchomość nr 3 – obręb Włochy, składająca się z działki o nr ewid. 286, dla których Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi KW nr KI1P/00024933/4.

 

Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operatach szacunkowych, sporządzonych przez biegłego – Przedsiębiorstwo Usługowe Holox Piotr Okrzesik, Małgorzata Jakubiec, Maria Broda s.c. z siedzibą w Bielsku-Białej, dostępnych do wglądu w biurze Syndyka.

 

Ceny wywoławcze i wysokość wadium ustalone zostały na następującym poziomie:

Nieruchomość nr 1 – cena wywoławcza 90 908,00 zł, wadium 4 545,40 zł;

Nieruchomość nr 2 – cena wywoławcza 125 872,00 zł, wadium 6 293,60 zł;

Nieruchomość nr 3 – cena wywoławcza 44 363,00 zł, wadium 2 218,15 zł;

 

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku do godz. 15:00 w siedzibie Syndyka:  ul. Warszawska 31 lok. 16 (25-518) Kielce lub przesłać je na ten adres listem poleconym.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu przesyłki do adresata.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do biura Syndyka, na której to kopercie należy podać sygn. akt  „V GUp 16/14”, umieścić dopisek „Oferta na przetarg (aukcje)” oraz dopisek „nie otwierać”, a także wskazać dane oferenta.

Oferta obejmować może wszystkie niezabudowane nieruchomości bądź każdą z tych nieruchomości z osobna.

 

Najpóźniej do dnia 14 grudnia 2015 roku oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić organizatorowi wadium w wysokości wskazanej powyżej dla każdej z nieruchomości, na rachunek masy upadłości prowadzony przez Bank Zachodni WBK S.A. nr 39 1090 2590 0000 0001 3012 0915.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 grudnia 2015 r. o godzinie 12:30 w gmachu Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy dostępny jest w siedzibie Syndyka.         

Dodatkowe informacje o przedsiębiorstwie oraz wgląd w spis inwentarza, operat szacunkowy można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z syndykiem nr tel. (41) 343 16 38.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pińczów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone