strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Lokal mieszkalny, powierzchnia 40,50 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-18
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny, powierzchnia 40,50 m2
Cena wywoławcza: 168 450,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1591/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 grudnia 2015 r. o godz. 12:30

 

w sali nr B-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Krakowie przy ul. Widok 35a, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota Dąbie.

Lokal mieszkalny o powierzchni 40,50 m2, położony na pierwszym piętrze jedenastokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego.

 

Ograniczone prawo rzeczowe oszacowane jest na kwotę: 224 600,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 168 450,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce
o numerze: 34 8619 0006 0030 0025 8081 0001. Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 4.12.2015 r. w godz. 12:00-13:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Widok
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone