strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Białymstoku Paweł Kosowski
Udział prawa własności nieruchomości o pow. 0,0594 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-21
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział prawa własności nieruchomości o pow. 0,0594 ha
Cena wywoławcza: 162 818,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 24/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ

CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BI1B/00010719/4

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXIX odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki gruntu oznaczonej nr ewidencyjnym 521 o powierzchni 0,0594 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00010719/4 należącego do dłużniczki (…). Nieruchomość położona jest w Białymstoku przy ul. Moniuszki 15.

 

Suma oszacowania wynosi 244 227,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 162 818,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 423,00 zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii Komornika do dnia 21.12.2015 r. do godziny 10:00 lub na poniższe konto Komornika do dnia 20.12.2015 r. (w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 8099 0004 0014 9259 2000 0010

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c. rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie do dnia 20.12.2015 r. do godz. 15:00, po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (85) 744 77 66

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Moniuszki
Miasto: Białystok
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone