strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki
Działka zabudowana domem mieszkalnym - 1,8436 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-12
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana domem mieszkalnym - 1,8436 ha
Cena wywoławcza: 413 223,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2268/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

12 stycznia 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych numer 210/1, 203/1, do której przyłączono nieruchomość posiadającą księgę wieczystą o numerze TR1T/00097645/5. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,8436 ha. Nieruchomość ta obciążona jest prawem nieodpłatnej i dożywotniej służebności mieszkania, polegającej na prawie zamieszkiwania na całym budynku mieszkalnym położonym na działkach nr 210/1 i 203/1 na rzecz (…). Prawo to wyceniono na kwotę 347 687,00 zł;

położonej w: Tarnowiec, przy Zawada 32C, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00094844/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 550 965,00 zł – jest to kwota pomniejszona o koszt wyceny ograniczonego prawa rzeczowego.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 413 223,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, to jest 55 096,50 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji na rachunek bankowy tut. kancelarii:

PEKAO S.A.

73 1240 5194 1111 0010 4316 9277.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi (w tytule należy również wpisać dane licytanta, tj. imię i nazwisko, nr dowodu itp.). Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nie wymagają poświadczenia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu  w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zawada
Miasto: Tarnowiec
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone