strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam - Zastepca Damian Mucha
Nieruchomość gruntowa w Grodzisku
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-08
Godzina: 10:10:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa w Grodzisku
Cena wywoławcza: 448 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 6487/14 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam - Zastępca Damian Mucha zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 stycznia 2016 r. o godz. 10:10

 

w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego 2, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa,

położonej w miejscowości Grodzisko 18AD, gm. Osieczna, stanowiącej własność dłużnika:

(…) posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie nr PO1L/00036321/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 672 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 448 266,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 67 240,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lesznie 91 1020 3088 0000 8702 0005 6341.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie

 Rejonowym w Lesznie Michała Stama

 

 Damian Mucha

 

POUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 136 kpc).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grodzisko
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone