strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Nieruchomości gruntowe niezabudowane o pow. 1,0000 ha, 2,5602 ha, 2,5302 ha i 0,2661 ha.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe niezabudowane o pow. 1,0000 ha, 2,5602 ha, 2,5302 ha i 0,2661 ha.
Cena wywoławcza: 16 178,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 116/08 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 34277, nr KW 33704, nr KW 40746

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

27 stycznia 2016r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 Rawicz 63-900 odbędą się

 

DRUGIE LICYTACJE

 

nieruchomości stanowiących własność dłużników: (…), tj. następujących nieruchomości:

1) o godz. 10:40 – licytacja prawa własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 347/2, niezabudowaną,  o pow. 1,000 ha; położonej w miejscowości Nad Stawem (klasa gruntu RVI). Na nieruchomości znajduje się staw o głębokości ok 2,5-3 m, zarybiony, który powstał podczas rekultywacji terenu (rekultywacja działki została uznana za zakończoną). Działka położona jest na terenie, w którym znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. Część działki ok. 7500 m2 obsadzona jest nasadzeniami. Część powierzchni stanowią drogi, przejścia, miejsce na obiekty tzw. małej architektury (huśtawki, ławki, stolik, miejsce na grilla), trawnik. Wśród obsadzeń przeważa modrzew, świerk, jarzębina, sosna;

położonej: 63-930 Jutrosin, Nad Stawem,

dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 34277 [NKW: PO1R/00034277/4].

 

Suma oszacowania wynosi 61 834,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 41 222,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 6 183,40 zł.

 

2) o godz. 10:00 – licytacja prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Nad Stawem oraz Zmysłowo gm. Jutrosin, objęte działkami ewidencyjnymi o nr 335, 336/1, 336/2, 337/2, 339/2, 413/3 o łącznej pow. 2,5602 ha, obręb Zmysłowo działki nr 61/1, 62, o łącznej pow. 2,5302 ha. Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jutrosin działki powyższe położone są w obrębie terenów upraw polowych niskich klas bonitacyjnych, udokumentowane złoża kruszywa naturalnego znajdują się na działkach nr 336/2, 337/2, 339/2. Dla działek nr 62 i 61/1 została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin decyzja o warunkach zabudowy nr 87/2006 z dnia 01.12.2006 r. Działki posiadają bezpośredni dostęp do dróg publicznych;

położonych: 63-930 Jutrosin, Nad Stawem, Zmysłowo,

dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33704 [NKW: PO1R/00033704/0.

 

Suma oszacowania wynosi 353 653,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 235 768,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 35 365,30 zł.

 

3) o godz. 10:40 licytacja prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Nad Stawem w gm. Jutrosin objęte działkami ewidencyjnymi nr 332/2, 333/2, 334/2, o łącznej pow. 0,2661 ha (klasa gruntu RVI). Dla nieruchomości nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla sprawdzenia przeznaczenia nieruchomości posłużono się Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jutrosin, gdzie oznaczono działki jako tereny, gdzie znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego. Działki nie są ogrodzone i nie są uzbrojone, na dzień wyceny działki były zadrzewione i zakrzewione;

położonych: 63-930 Jutrosin, Nad Stawem,

dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40746 [NKW: PO1R/00040746/8.

 

Suma oszacowania wynosi 24 268,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 16 178,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 2 426,80 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

PKO BP SA O. Rawicz 46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

(wpływ rękojmi na rachunek bankowy komornika musi nastąpić w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA KOMORNIK

POD. NR TEL. (65) 545 49 35 WEW. 22

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nad Stawem, Zmysłowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone