strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CHRISTIANAPOL SP Z O O FABRYKA MEBLI TAPICEROWANYCH W UPADŁOŚCI
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i ruchomości – Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-01
Godzina: 15:15:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i ruchomości – Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych
Cena wywoławcza: 15 500,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości i ruchomości stanowiących własność upadłej spółki.

 

1. Przedmiotem przetargu są:

A. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Łowyniu, przy ul. Szkolnej, działka niezabudowana o numerze 328/5 i powierzchni 2,3500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2A/00022674/1, za cenę wywoławczą netto nie niższą niż 307 000 zł (trzysta siedem tysięcy złotych).

B. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Łowyniu, przy ul. Gminnej 1, działka numer 431 o powierzchni 2 700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalno-hotelowym o powierzchni użytkowej 456,60 m2, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2A/00015846/6, za cenę wywoławczą netto nie niższą niż 419 000 zł (czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych) wraz z prawem własności ruchomości stanowiących wyposażenie budynku o wartości szacunkowej 13 717 zł (trzynaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych) – za łączną cenę wywoławczą netto nieruchomości i ruchomości nie niższą niż 432 717 zł netto (czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych); wykaz ruchomości stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu przetargu.

C. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Łowyniu, przy ul. Gminnej 1, działka numer 430 o powierzchni 500 m2, niezabudowana, sąsiadująca bezpośrednio z nieruchomością opisaną w punkcie B, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2A/00021536/5, za cenę wywoławczą netto nie niższą niż 15 500 zł netto (piętnaście tysięcy pięćset złotych).

D. Prawo własności nieruchomości położonych w Krajence, przy ul. Wł. Jagiełły 19, gmina Krajenka, powiat złotowski, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Pile Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Złotowie prowadzi księgi wieczyste KW Nr PO1Z/00008411/1 (działki 99/1, 99/2, 90/1, 96, 89/3, 98/1, 93/87, 91/2, 95/7, 95/8), KW Nr PO1Z/00033115/0 (działki 93/5, 93/6, 91/5, 91/6, 95/5, 95/6, 100/3, 100/4), KW Nr PO1Z/00039924/6 (działka 93/9), KW Nr PO1Z/00039937/0 (działka nr 95/9) o łącznej powierzchni wszystkich działek 24 195 m2, zabudowanych budynkami produkcyjno – magazynowymi i kotłownią o łącznej powierzchni użytkowej budynków 11 605 m2 i stanowiącymi funkcjonalną całość za cenę wywoławczą netto nie niższą niż 6 184 500 zł (sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące i pięćset złotych) wraz z prawem własności ruchomości stanowiących wyposażenie w/w nieruchomości o wartości szacunkowej 82 613 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście złotych); za łączną cenę wywoławczą netto nie niższą niż 6 267 113 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście złotych); wykaz ruchomości stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu przetargu.

E. Prawo własności nieruchomości położonych w Łowyniu, ul. Szkolna 16, gmina Międzychód, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie, dla których Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgi wieczyste Kw Nr PO2A/00016990/7 (działki 328/1 i 329) i Kw Nr PO2A/00019774/8 (działki 85/1 i 86/2) o łącznej powierzchni 11,8200 ha, zabudowanych budynkami magazynowo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni 40 457,80 m2 oraz bocznicą kolejową (działki 85/1 i 86/2) i stanowiącymi funkcjonalną całość za cenę wywoławczą netto nie niższą niż 14 108 100 zł (słownie: czternaście milionów sto osiem tysięcy sto złotych) wraz z prawem własności ruchomości stanowiących wyposażenie nieruchomości o łącznej wartości szacunkowej netto 562 612 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście złotych) za łączną cenę wywoławczą netto nie niższą niż 14 670 712 zł (czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście złotych); wykaz ruchomości stanowi załącznik Nr 3 do regulaminu przetargu;

- do ceny sprzedaży przedmiotów przetargu doliczony zostanie podatek VAT na zasadach i w wysokości zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami.

2. Szczegółowy opis przedmiotów przetargu oraz wykaz ruchomości stanowiących wyposażenie nieruchomości zawierają operaty szacunkowe stanowiące załączniki oznaczone numerami 02, 03, 04, 05, 06 w zakresie nieruchomości oraz w zakresie ruchomości Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3. Informacji dodatkowych udziela syndyk.

3. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości i ruchomości, w tym koszty związane z wykreśleniem hipotek.

 

OFERTY

1.           Kryteria wyboru ofert oraz szczegółowe warunki przetargu opisane są w „Regulaminie Przetargu CP Nieruchomości” dostępnym w biurze syndyka w Gnieźnie (62-200) ul. Chrobrego 41 B, tel. (61) 424 28 38. Zainteresowanym udziałem w przetargu podmiotom syndyk prześle drogą elektroniczną „Regulamin Przetargu CP Nieruchomości” wraz z załącznikami w postaci operatów szacunkowych i wykazu ruchomości.

2.           Oferty można składać osobiście w biurze syndyka albo za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 1.02.2016 r. do godziny 15:00 na adres: Kancelaria Adwokacka adw. Beata Mikołajewicz (ul. Chrobrego 41 B, 62-200 Gniezno) z dopiskiem „PRZETARG Christianapol Nieruchomości” – decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta winna być umieszczona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 1.02.2016 r. o godzinie 15:15.

3.           Oferta i wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być złożone w języku polskim i zawierać m.in.:

a)               Wskazanie przedmiotu, którego dotyczy oferta poprzez wskazanie przedmiotu oferty zgodnie z pkt 1. A, 1. B i 1. C, 1. D lub 1.E ogłoszenia wraz z podaniem oferowanej ceny. Oferowana cena nie może być niższa niźli cena wywoławcza oraz winna być wyrażona w polskich złotych liczbowo i słownie.

b)               Dowód uiszczenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto przedmiotu/przedmiotów objętych ofertą na rachunek Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej, ul. Szkolna 16, 64 – 426 Łowyń w PKO BP SA numer: 78 1020 4115 0000 9102 0146 7687.

c)               Dokumenty z których wynika uprawnienie oferenta do składania oświadczeń woli wraz z oświadczeniem, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu oraz z „Regulaminem Przetargu CP Nieruchomości” i załącznikami do Regulaminu oraz innymi oświadczeniami których konieczność złożenia wynika z regulaminu przetargu.

4.           Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, do zamknięcia przetargu bez wyboru ofert oraz do odstąpienia od sprzedaży do chwili zakończenia procedury przetargowej.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. (61) 424 28 38 lub w godzinach od 9:00 - 16:00.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łowyń
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone