strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Niezabudowane działki nr 1362/1 o pow. 0,3183 ha oraz 1755/2 o pow. 0,2894 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-08
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki nr 1362/1 o pow. 0,3183 ha oraz 1755/2 o pow. 0,2894 ha
Cena wywoławcza: 13 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3395/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zn. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu

 

8 lutego 2016 r. o godz. 12:30

 

w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej – niezabudowanej – niezabudowane działki nr 1362/1 o pow. 0,3183 ha oraz 1755/2 o pow. 0,2894 ha, położonej w miejscowości Radziszów, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce ZWKW Skawina nr KR3I/00028806/4.

 

Działka nr 1362/1 oszacowana jest na kwotę: 18 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 13 500,00 zł.

 

Działka nr 1755/2 oszacowana jest na kwotę: 90 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 67 500,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 1 O. Wieliczka.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Działki o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, niezabudowane.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Radziszów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone