strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
MASTERBUD KRZYSZTOF ŁYSY W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1300 ha 0 udział 2/3 - Masterbud
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-27
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1300 ha 0 udział 2/3 - Masterbud
Cena wywoławcza: 51 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży

 

nieruchomości stanowiącej składnik masy upadłości „MASTERBUD” Krzysztof Łysy w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krzeszowicach

 

Sprzedaży podlega prawo współwłasności udziału 2/3 części w nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KR2K/00052945/2, obejmującej działkę gruntową niezabudowaną o numerze 658/4 i powierzchni 0,1300 ha, za cenę określoną przez biegłą na wartość 51 000,00 zł.

Sprzedaż przeprowadzana jest na podstawie art. 320 ustawy  z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz. U. Nr 60 poz. 535 ze zm.). Syndyk uzyskał zgodę Sędziego-komisarza na sprzedaż „z wolnej ręki”.

Oferty pisemne w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia należy składać listem poleconym na adres „BIURO SYNDYKA” 40-087 Katowice, ul. Sokolska 80; informacje telefoniczne: 506 732 142 lub zapytania mailowe: syndyk.am@wp.pl.

 

Oferta powinna zawierać:

a)   Dane oferenta: imię i nazwisko, firmę, adres zamieszkania lub siedziby oferenta, numer dowodu osobistego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców.

b)   Podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z rejestru.

c)    Zezwolenia i zgody – jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one prawem wymagane.

d)   Oferowaną cenę (równą co najmniej cenie wywoławczej).

e)   Oświadczenie, że oferent zapoznał się z wyceną nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

Syndyk zawrze umowę sprzedaży z oferentem, którego oferta została wybrana, w terminie 1 miesiąca od zatwierdzeniu oferty. Koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi kupujący. Do zawarcia umowy niezbędne jest uiszczenie pełnej ceny.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Krzeszowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone