strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Działki położone w Krakowie, Dzielnica Podgórze
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-29
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki położone w Krakowie, Dzielnica Podgórze
Cena wywoławcza: 876 111,23
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1612/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 lutego 2016 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-23 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonych jako nieruchomości gruntowe, położona w Krakowie, Dzielnica Podgórze, ul. Orzechowa 11 obręb 44, obejmująca działki o nr 1/109, 1/111 oraz nieruchomość gruntowa położona w Krakowie, Dzielnica Podgórze, ul. Orzechowa 11 obręb 44, obejmująca działki o nr 1/108, 1/110, stanowiąca własność dłużnika:

(….) Posiadające założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o nr KR1P/00237463/8 oraz KW KR1P/00366607/3.

 

1.    Nieruchomości KW o nr KR1P/00237463/8 działka ew. nr 1/109 oszacowanej na kwotę: 129 900,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

Nieruchomości KW o nr  KR1P/00237463/8 działka ew. nr 1/111 oszacowanej na kwotę: 112 444 263,00 zł (brutto) (słownie: sto dwanaście milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100).

Nieruchomości KW o nr  KR1P/00237463/8 działki ew. nr 1/109 i 1/111 oszacowane na kwotę: 112 574 163,00 zł (słownie: sto dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 00/100).

2.    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania nieruchomości KW o nr KR1P/00237463/8 działki  ew. nr 1/109 oraz 1/111, tj. kwotę 84 430 622,25 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 25/100).

3.    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości KR1P/00237463/8 działki  ew. nr 1/109 oraz 1/111, tj. kwotę: 11 257 416,30 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta szesnaście złotych 30/100).

 

1.    Nieruchomości KW o nr KW KR1P/00366607/3 działka ew. nr 1/108 oszacowanej na kwotę: 46 269,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

Nieruchomości KW o nr KW KR1P/00366607/3 działka ew. nr 1/110 oszacowanej na kwotę: 1 121 879,31 zł (brutto) (słownie: milion sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 31/100).

Nieruchomości KW o nr KW KR1P/00366607/3 działki ew. nr 1/108 i 1/110 oszacowane na kwotę: 1 168 148,31 zł (słownie: milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych 31/100).

2.    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania nieruchomości KW o nr KR1P/00366607/3 działki  ew. nr 1/108 oraz 1/110, tj. kwotę 876 111,23 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto jedenaście złotych 23/100).

3.    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości KR1P/00366607/3 działki  ew. nr 1/108 oraz 1/110, tj. kwotę: 116 814,83 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 83/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962  § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wyłącznie przelewem na konto komornika:

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 22.02.2016 r. o godz. 9:00-10:00, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Uwaga: Ze względu na wysokość kwoty rękojmi uprasza się o dokonanie wpłaty przelewem tak aby kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym komornika sądowego najpóźniej w dniu licytacji (art. 115 kc).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Orzechowa
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone