strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ewa Wójcik w upadłości likwidacyjnej
Lokal mieszkalny o pow. 75,7 m2 i garaż – Ewa Wójcik w upadłości likwidacyjnej
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-11
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 75,7 m2 i garaż – Ewa Wójcik w upadłości likwidacyjnej
Cena wywoławcza: 210 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Ewy Wójcik z Wałcza

tel. 606 236 293, email: syndyk.sowirka@wp.pl

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 75,7 m2, położonego w Wałczu przy ul. Bydgoskiej 48a/4, dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1W/00017697/8 oraz garażu samochodowego o pow. użytkowej 14,3 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi Księgę wieczystą nr KO1W/00017698/5.

 Cena wywoławcza 210 000,00 zł, zwolnione z podatku VAT.

 

Pisemne oferty zawierające:

·imię i nazwisko, lub nazwę oferenta,

·nip, PESEL, adres i telefon kontaktowy,

·proponowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej, termin i formę zapłaty,

·dowód wpłacenia wadium,

 

należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Gen. Wł. Andersa 34, do dnia 8.02.2016 r. do godziny 15:00 ze wskazaniem sygn. akt VII GUp 78/15„of” z dopiskiem "Przetarg na zakup nieruchomości Ewy Wójcik w upadłości likwidacyjnej”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego.

Do oferty należy dołączyć:

·oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

·zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

·oferta winna być sporządzona w języku polskim, bądź przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 21 000,00 zł, na rachunek: Ewa Wójcik w upadłości likwidacyjnej prowadzonego przez

BS Człuchów nr  86 9326 0006 0042 8947 3000 0020

w terminie do dnia 8.02.2016 r., które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nie przystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Rozpatrzenie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi w dniu 11.02.2016 r. o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Rejonowego VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, sala numer 17.

O wyniku rozpatrzenia ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

·Zastrzega się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia.

·Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bydgoska
Miasto: Wałcz
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone