strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości, w tym zabudowane – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, w tym zabudowane – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 868 500,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miechowie

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

a)   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1377/15, 1377/17, 1387/2, 1393/1, 1394/2, 1394/3, 1399/5, 1377/23, 1377/25, 1393/3 o łącznej powierzchni 1,0101 ha oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na ww. działkach położonych w Miechowie, dla których Sąd Rejonowy w Miechowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1M/00036275/1, za cenę nie niższą niż 2 066 400 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100), do której to ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług o ile będzie on należny,

b)   prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 306/3 o powierzchni 1,9200 ha oraz prawa własności budynków i budowli posadowionych na ww. działce położonej w Gabułtowie, gmina Kazimierza Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą nr KI1I/00032503/3, za cenę nie niższą niż 868 500 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100), do której to ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług o ile będzie on należny,

c)    prawa własności nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 82 oraz 85/4 o łącznej o powierzchni 7,1203 ha, położonych w Wolicy, gmina Busko-Zdrój, dla których Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00043532/8, za cenę nie niższą niż 1 493 100 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100), do której to ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług o ile będzie on należny.

     I.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Miechowie - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt VIII GUp 31/15/S” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Szczęsnej-Ligęza w Krakowie (30-202), przy ul. Królowej Jadwigi 8/2, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej do dnia 18 marca 2016 r. przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2.   Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości, którą oferent chce nabyć, na nr rachunku bankowego 76 1020 2498 0000 8502 0572 0356, do dnia 18 marca 2016 r.

   II.    Oferta kupna powinna zawierać:

1.    pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2.    proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty),

3.    oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości,

4.    oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

5.    zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,

6.    oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

7.    wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

8.    oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń.

 III.    Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusz Agnieszki Szczęsnej-Ligęzy w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 8/2 w dniu 22 marca 2016 r. o godzinie 12:00.

1.    przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2.    wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert,

3.    wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora Przetargu,

4.    jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

5.    cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

6.    Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez syndyka Kancelarii Notarialnej,

7.    Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

  1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  1. z operatami szacunkowymi określającymi wartość nieruchomości i innymi dokumentami dotyczącymi przetargu można zapoznać się w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej, przy ul. 11 Listopada 1 w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00,

10.  informacje o przetargu udzielane są w Biurze Organizatora Przetargu oraz pod nr telefonu (32) 260 15 45, 513 859 790.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miechów, Gabułtów, Wolica
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone