strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAREDI Mankiewicz Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość i ruchomości – PH-U „MAREDI” Mankiewicz Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-18
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość i ruchomości – PH-U „MAREDI” Mankiewicz Spółka jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi
Cena wywoławcza: 4 535 648,55
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości  PH-U „MAREDI” Mankiewicz Sp. j. w upadłości likwidacyjnej                ogłasza konkurs ofert na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa P.H.-U. „MAREDI” Mankiewicz Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  w Łodzi,
Al. Jana Pawła II nr 65, 93-570 Łódź, w skład której wchodzą następujące składniki majątkowe
:

1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy                 Al. Jana Pawła II nr 65, obręb G-1, oznaczonej numerem działki 83/7, o powierzchni
7 790 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta
nr LD1M/00026931/7, wraz z prawem własności znajdujących się na tej nieruchomości budynków i budowli, o łącznej wartości oszacowania wynoszącej 4 342 000,00 zł
(cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych) netto,

2. ruchome środki trwałe (urządzenia, maszyny, narzędzia) o łącznej wartości oszacowania 59 510,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych) netto,

3. zapasy magazynowe (części i akcesoria samochodowe) o łącznej wartości oszacowania wynoszącej 119 138,55 zł (sto dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) netto,

4. wyposażenie (przedmioty i meble biurowe), o łącznej wartości oszacowania 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) netto.

Przedmiotem konkursu ofert jest łączna sprzedaż wszystkich wyżej wymienionych składników majątkowych.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi: 4 535 648,55 zł netto (cztery miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy)

 

Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 18 marca 2016 roku do godziny 15:00, na adres: Kancelaria Syndyka ul. Aleksandra 24/26/26G,
93-418 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Przystępujący do konkursu ofert, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej    w dniu poprzedzającym datę otwarcia i rozpoznania ofert, wpłacić wadium
w kwocie 453 565,00 zł (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy: Deutsche Bank Polska S.A. 33 1910 1048 2783 5476 5023 0001.

Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin wyłożony do wglądu w Kancelarii Syndyka ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 10:00
w Kancelarii Syndyka, ul. Aleksandra 24/26/26G w Łodzi.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod  numerem telefonu  501 413 284.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: al. Jana Pawła II
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone