strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,4360 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-18
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,4360 ha
Cena wywoławcza: 5 958,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2148/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 lutego 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 16 w Sądzie Rejonowym w Miechowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa – działka rolna nr 186 i działka rolna nr 188 o łącznej powierzchni 0,4360 ha, położone w miejscowości Kacice, gm. Słomniki, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KR1S/00009155/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8 938 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 5 958,67 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 67/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do  prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 4.02.2016 r. w godz. 11:00-12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kacice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone