strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Lokal mieszkalny 74,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-26
Godzina: 13:45:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny 74,70 m2
Cena wywoławcza: 340 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1232/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza, ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 lutego 2016 r. o godz. 13:45

 

w sali nr K-123 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego opisanego jako: lokal mieszkalny nr 48 własnościowego prawa spółdzielczego, położony w Krakowie przy ul. Rezedowej 2, wpisany do rejestru lokali własnościowych Budowlanej Spółdzielni Mieszkaniowej „INWESTYCJE” zs. w Krakowie i dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00356854/6.

Lokal o powierzchni 74,70 m2, położony na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo oszacowane jest na kwotę: 454 400,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 340 800,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy osiemset złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Lokal można oglądać w dniu 12.02.2016 r. w godz. 11:00-12:00, zaś operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia licytacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tego ograniczonego prawa rzeczowego lub innych przedmiotów razem z nim zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rezedowa
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone