strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym – udział 244/260
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-23
Godzina: 14:50:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym – udział 244/260
Cena wywoławcza: 1 331 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 177/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 lutego 2016 r. o godz. 14:50

 

w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: udział w wysokości 244/260 części w działce nr 218/30 na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej,

położonej w miejscowości Lusina,

stanowiącej własność dłużników (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w ZWKW w Skawinie nr KR3I/00014325/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 775 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 331 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu, wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działka zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Teren płaski o nieregularnym kształcie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lusina
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone