strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Piekarnia Kazimierz Janczak w upadłości likwidacynej
Sprzedaż z wolnej ręki – sprzęt i zabudowania po byłej piekarni w Polkowicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-28
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż z wolnej ręki – sprzęt i zabudowania po byłej piekarni w Polkowicach
Cena wywoławcza: 1 500,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki

 

Syndyk Masy Upadłości prowadzący postępowanie likwidacyjne podmiotu Piekarnia – Kazimierz Janczak Polkowice na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Legnicy informuje o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości i ruchomości stanowiących maszyny i urządzenia oraz meble biurowe i sklepowe, a wchodzących w skład masy upadłości po byłym zakładzie Piekarnia Polkowice na warunkach:

1.    nieruchomości budynkowe z prawem własności budynków położone na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 261/3, 261/4, 263/1 i 263/2 o łącznej powierzchni 10 068 m2, będących w użytkowaniu wieczystym, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach LE1U/00029018/2, LE1U/00046586/9 i LE1U/00044685/9 za kwotę nie niższą niż 800 000 zł,

2.    linia technologiczna do produkcji bułki tartej za kwotę nie niższą niż 31 000 zł,

3.    maszyny i urządzenia branży piekarniczej za kwotę nie niższą niż 10 000 zł,

4.    wyposażenie stanowiące meble biurowe i sklepowe za kwotę nie niższą niż 1 500 zł.

 

Łączna cena minimalna sprzedaży nieruchomości i ruchomości nie niższa niż 842 500 zł plus podatek VAT, jeżeli będzie on należny w dacie zawarcia umowy.

5. Oferty należy składać zgodnie na cały przedmiot sprzedaży tj. nieruchomości oraz ruchomości.

6. Cena oferowana nie może być niższa od ceny minimalnej.

W przypadku równych co do kwot ofert syndyk dokona licytacji ustnej w dodatkowym terminie wyznaczonym przez syndyka.

7. Oferty w języku polskim należy składać w zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem ,,Przetarg sygn. akt V GUp – 14/11- nie otwierać” w terminie do dnia 28 lutego 2016 r. na adres Jacek Frączkiewicz, syndyk masy upadłości, ul Poznańska 15b/3; 56 -200 Góra listem poleconym.

Oferta powinna zawierać:

-        oznaczenie oferenta, proponowaną cenę nabycia, podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu,

-        w przypadku złożenia ofert przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale wraz z dokumentem potwierdzającym upoważnienie dla osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania danego podmiotu w dacie wystawienia pełnomocnictwa,

-        aktualny wypis z KRS, albo z ewidencji działalności gospodarczej,

-        oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji stanu przedmiotu sprzedaży.

Wszelkie informacje o przedmiocie sprzedaży oraz warunki płatności określone postanowieniem sądu można uzyskać od syndyka pod numerem telefonu 603 967 948.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Polkowice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone