strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie SA
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa oraz Członka Zarządu – PKS „POLONUS”
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-04
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska Prezesa oraz Członka Zarządu – PKS „POLONUS”
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.)

Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376721, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-01-27, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 9 000 000 zł,

 

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

Prezesa oraz Członka Zarządu

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. list motywacyjny,
 1. życiorys (CV),
 1. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 1. zaświadczenie potwierdzające minimum 5-letni staż pracy,
 1. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 1. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 1. oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego,
 1. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzającego zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych,
 1. aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie kandydata, że nie zostało wszczęte i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 1. kandydat urodzony przed dniem 01.08.1972 r. powinien do zgłoszenia dołączyć informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425, z późn. zm.),
 1. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Kandydaci mogą także składać inne dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).

 

Kandydat winien złożyć oryginały lub odpisy wyżej wymienionych dokumentów. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Zasady postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone osobiście lub przesyłane listem poleconym w terminie do dnia 4.03.2016 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. – nie otwierać”, lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. – nie otwierać” na adres siedziby Spółki: al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.

Pisemne zgłoszenia kandydatów składane osobiście będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki, pok. 616 w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku przesłania ofert pocztą decyduje dzień doręczenia.

 1. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki, od dnia 4.04.2016 r. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie co najmniej tydzień przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej.
 1. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 1. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:

a)   wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b)   znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

d)   doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

e)   wiedza z zagadnień określonych w § 9 ust. 4-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.03.2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55 poz. 476 z późn. zm.).

 1. Podstawowe informacje o Spółce, tj. statut, regulamin i schemat organizacyjny, liczba zatrudnionych wg stanu na 31.12.2015 r., dane finansowe za 2014 r., podlegające publikacji w KRS, sprawozdania F-01 za okres do końca IV kwartału 2015 r. oraz aktualny odpis z KRS będą udostępnione w sekretariacie siedziby Spółki, w godz. od 8:00 do 15:00, w ciągu 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, po uprzednim złożeniu pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności.
 1. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 1. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.
 1. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów pisemnie.

 

Kandydaci powinni podać informacje o sposobie kontaktowania się: adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone