strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych - Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa – PRID (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych)
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-03-30
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa – PRID (Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych)
Cena wywoławcza: 4 850 542,50
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości

 

Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Działdowie ul. Lidzbarska 31 ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa w trybie art. 316 ust. 1 w zw. z 320 PrUpadNapr. z uwzględnieniem prawa pierwokupu przysługującemu obecnie dzierżawcy.

1. W skład przedsiębiorstwa wchodzą składniki w postaci nieruchomości i ruchomości szczegółowo wymienione wraz z ich oszacowaniem w Regulaminie sprzedaży stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia określającym warunki uczestnictwa w sprzedaży znajdującym się na stronach internetowych www.syndykmalbork.prv.pl i www.dawro.pl który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu droga mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka biuro-syndyka@wp.pl

2. Ponadto ze szczegółową opinią o wartości poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego można zapoznać się w biurze syndyka w Malborku ul. Wojska Polskiego 14B , po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. (55) 272 19 56 w godz. 9:00-12:00.

3. Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 4 850 542,50 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 50/100).

Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, na dzień ogłoszenia niniejszej sprzedaży VAT wynosi 0.

4. Na nabywcy ciąży obowiązek poniesienia wszelkich opłat zawiązanych z nabyciem przedsiębiorstwa.

5. Oferta powinna odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie, oprócz oferowanej ceny, m.in.:

- potwierdzenie wpłaconego w terminie do 25.03.2016 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wymienionej § 3 pkt. 3 – im na wskazane w Regulaminie Przetargu konto bankowe

- stosowne oświadczenia – zobowiązania oferenta wymienione w § 7 ww. Regulaminu.

6. Oferty należy składać osobiście w Biurze syndyka: 82-200 Malbork, ul. Wojska Polskiego 14b lub za pośrednictwem poczty. Kopertę należy zaadresować zgodnie z § 5 pkt. 3 z dopiskiem na kopercie NIE OTWIERAĆ, w terminie do 24.03.2016 r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura syndyka.

7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2016 r. o godz. 10:00 w Biurze syndyka, 82-200 Malbork ul. Wojska Polskiego 14b.

8. Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert, odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienia wyboru ofert.

9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania.

10. Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr tel. (55) 272 19 56 w godz. od 9:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin przedsiębiorstwa.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Działdowo
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone