strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk- Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak
Działka gruntu nr 147/2 o powierzchni 1,2700 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-01
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntu nr 147/2 o powierzchni 1,2700 ha
Cena wywoławcza: 23 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 138/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1G/00012547/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Maciej Wojtczak na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii mieszczącej się 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lok. 513, V piętro, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, działka gruntu nr 147/2 o powierzchni 1,2700 ha

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 83-033 Trąbki Wielkie, Ełganowo,

dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00012547/6.

Opis nieruchomości :

Działka rolna. Grunty uprawne. Prawidłowo prowadzona gospodarka rolna. Działka nieogrodzona. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren z niewielkim nachyleniem w kierunku zachodnim. Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (dojazd nieurządzony i prawnie nieuregulowany). W niewielkiej odległości od strony północnej przebiega gruntowa droga publiczna, prowadząca do jezdni asfaltowej.
W bezpo
średnim sąsiedztwie znajdują się grunty rolne, w niewielkiej odległości jest mocno rozproszona zabudowa zagrodowa.

W księdze wieczystej ujawniono wpis dotyczący budynku. Podczas oględzin nieruchomości ustalono, iż przedmiotowa działka jest niezabudowana. Zapis o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów (dział III KW), nie ma wpływu na wartość rynkową nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 31 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 250,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 3 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, przelewem albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do

prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić na konto komornika: Alior Bank 59 2490 0005 0000 4500 4319 6035.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał
w terminie warunków licytacji co do zap
łaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą,
a reszta wchodzi w sk
ład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem
z podpisem urz
ędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 ind. 2 kpc).

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 :00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy nieruchomości wraz z aktami postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ełganowo
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone