strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak
Działka nr 243/1 o łącznej pow. 247,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-29
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 243/1 o łącznej pow. 247,00 m2
Cena wywoławcza: 6 578,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 725/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w sali B-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: Udział nr 5 wynoszący 1/16 w nieruchomości położonej w: Kraków-Olsza obejmującej działkę nr 243/1 o łącznej pow. 247,00 m2, co do której w księdze dawnej umieszczony był wpis „budynek mieszkalny oznaczony nr orj. 4 „A” przy ul. Bolesława Chrobrego, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00047688/2. własność dłużnika: (…).

Nieruchomość (udział) oszacowana jest na kwotę: 8 771,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 6 578,25 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 877,10 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dziesięć groszy) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika Deutsche Bank Polska S.A. 46 1910 1048 2110 2805 1196 0001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać w dniu 27.04.2016 od godz. 12:00 do godz. 13:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Bandurskiego 8/2 w Krakowie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bolesława Chrobrego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone