strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
AGRA Niewiadomy Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej
Działka niezabudowana o obszarze 12 846 m2 i nieruchomość gruntowo-budynkowa o pow. 5 496 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o obszarze 12 846 m2 i nieruchomość gruntowo-budynkowa o pow. 5 496 m2
Cena wywoławcza: 237 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na sprzedaż nieruchomości upadłego

(atrakcyjne ceny)

Syndyk masy upadłości ,,AGRA” Niewiadomy sp. j.

w upadłości likwidacyjnej w Łodzi ogłasza sprzedaż

z wolnej ręki w drodze zbierania pisemnych

ofert na zakup:

 

1. Nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Gościniec 140/142, składającej się z prawa własności działki niezabudowanej nr ewid. 365/3 o obszarze 12 846 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00073317/1.

Cena sprzedaży tej nieruchomości nie może być niższa, niż kwota 237 000,00 zł

(słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych) netto (zwolnienie z VAT).

 

2 .Nieruchomości gruntowo-budynkowej położonej w Łodzi przy ul. Gościniec 136/138 i ul. Kolumny 461, składającej się z prawa własności działek gruntu nr ewid. 364/4 i 365/2 o łącznym obszarze 5 496 m2 oraz prawa własności budynków: produkcyjnego, handlowego i mieszkalnego o łącznej powierzchni 741 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00146778/3.

Cena sprzedaży tej nieruchomości nie może być niższa, niż kwota 589 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), plus podatek VAT obowiązujący przy tej transakcji.

 

3. Oferty wraz z oświadczeniami oraz dokumentami wymaganymi przez warunki sprzedaży należy składać w zamkniętej i opieczętowanej kopercie zaadresowanej na adres:

Syndyk masy upadłości ,,AGRA” Niewiadomy sp. j.

w upadłości likwidacyjnej

ul. Kolumny 461, Łódź 93-649, w terminie do dnia 20.04.2016 r. do godz. 15:00

z podaniem sygnatury akt Gup 63/15 oraz z dopiskiem: ,,Przetarg-AGRA”.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22.04.2016 r. o godz. 12:00 w biurze syndyka przy ul. Kolumny 461 w Łodzi.

 

4. Przystępujący do przetargu powinien pod rygorem niedopuszczenia do przetargu opłacić wadium w wysokości 10% minimalnej ceny sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości w PKO BANK POLSKI S.A. Oddział IV w Łodzi nr: 86 1020 3378 0000 1102 0294 8974 w terminie do dnia 20.04.2016r .

 

5. Dopuszcza się składanie ofert odrębnych lub oferty łącznej.

 

6. W razie wpłynięcia kilku ofert pierwszeństwo w rozpoznaniu będą posiadały oferty łączne a następnie oferty odrębne tylko w przypadku braku ofert łącznych, wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia przy czym bezpośrednio po otwarciu ofert syndyk może zarządzić dodatkową licytację ustną, w której uczestnikami będą osoby które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie i godzinie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników (dotyczy ofert o równych cenach nabycia).

 

7. Szczegółowe informacje oraz warunki sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka,

oraz pod tel. 608 475 781, www.dawro.pl, www.monitorurzedowy.pl

mail: annamirowska@onet.pl.

 

8. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyny i bez odszkodowania.

 

 Pobierz: Warunki sprzedaży.odt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gościniec
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone