szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

WARAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w likwidacji

Nazwa:

Sprzedaż całości przedsiębiorstwa branży reklamowo-meblarskiej

Data:
2019-12-06 00:00
Sprzedawca:
WARAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa w likwidacji
ul. Ceglana 6, 87-100 Toruń
tel. 56 621 91 61
Cena wywoławcza
5 160 680,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE NA SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU

 

Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego wchodzącego w skład masy likwidacyjnej Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji 
zs. w Toruniu,

 1. Likwidator „Waran” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w likwidacji zs. w Toruniu, przy ul. Ceglanej 6, KRS: 0000342838, NIP: 8792614028, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż całości przedsiębiorstwa branży reklamowo–meblarskiej w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego za cenę nie niższą niż 5 160 680,00 zł * netto (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł) na warunkach określonych w regulaminie przetargu.

 

* (Cena wywoławcza uwzględnia pożytki cywilne z tytułu umowy najmu zawartej przez Spółkę z najemcą – z uwzględnieniem prognozowanych przychodów oraz możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu. Sprzedaż przedsiębiorstwa korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.)

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

a)   oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa),

b)   prawo własności zespołów ruchomości służących działalności wytwórczej w następujących obszarach:

                i.        produkcja mebli

               ii.        produkcja oznaczeń zewnętrznych, dekoracji oraz reklam szyldów

              iii.        druk wielkoformatowy UV/solvent oraz sitodruk

              iv.         produkcja konstrukcji stalowych i aluminiowych,

c)    urządzenia,

d)   środki transportu,

e)   inne prawa rzeczowe do ruchomości,

f)    prawa wynikające z zawartych umów, w tym najmu ruchomości,

g)   licencje i zezwolenia,

h)   tajemnice przedsiębiorstwa, 

i)     księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Szczegółowy wykaz majątku ruchomego dostępny jest w Biurze Likwidatora oraz na stronach internetowych.
 

 1. Likwidator dopuszcza również, w dalszej kolejności, sprzedaż poszczególnych składników majątku, rozumianych również jako Przedmiot Przetargu, takich jak:

-        linia technologiczna,

-        zespoły ruchomości służące działalności wytwórczej i związanej z działalnością gospodarczą,

-        poszczególne ruchomości.

 1. Tryb sprzedaży: sprzedaż określona niniejszym ogłoszeniem zostanie przeprowadzona
  w formie przetargowej z elementami:
 • publicznego zaproszenia do składania ofert wstępnych,
 • przetargu ustnego [ art. 70 (1) i (2) kc] Aukcji,
 • z wolnej ręki [z zachowaniem negocjacji między stronami [art. 72 kc ].

Szczegółowa procedura sprzedaży wskazana jest w Regulaminie Sprzedaży.

 

 1. Warunki sprzedaży: określone szczegółowym Regulaminem Sprzedaży, stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia. Regulamin wraz z formularzem ofertowym dostępny jest na stronie:

 

 1. Wymogi dotyczące ofert i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 27.11.2019 r. osobiście w Biurze Likwidatora:

Kancelaria Radcy Prawnego

Jacek Cędrowski

ul. Szosa Lubicka 10/51

87-100 Toruń

bądź listownie na powyższy adres, według zasad określonych Regulaminem.

W przypadku przysłania oferty pocztą, za dzień złożenia oferty traktuje się dzień wpływu oferty na wskazany wyżej adres Biura Likwidatora.

Wymogi dotyczące składania ofert opisano szczegółowo w Regulaminie Sprzedaży.

 

 1. Wadium.

 

Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w likwidacji prowadzony w Banku Spółdzielczym w Toruniu o nr 65 9511 0000 0053 8009 2000 0010 do dnia 27.11. 2019 r., w kwocie 350 000 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

W przypadku składania oferty na poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa, wadium należy uiścić odpowiednio, w przypadku linii technologicznej lub zespołu ruchomości w wysokości 50 000 zł,
a w przypadku pojedynczych ruchomości 10% ich wartości wg oferty lecz nie mniej niż 1 000 zł za pojedynczą ruchomość.

 

 1. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz wymagane Regulaminem oświadczenia można otrzymać w Biurze Likwidatora (adres: pkt V).

 

 1. Pozostałe terminy:

 

Termin otwarcia ofert nastąpi dnia 02.12.2019 r. o godz. 10:00. w Biurze Likwidatora.

Wybór oferenta nastąpi dnia 06.12. 2019 r.

Termin związania ofertą obowiązuje do czasu wyłonienia ostatecznego oferenta do dnia 06.12.2019 r., przy czym w wypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki określone w Regulaminie (pkt 2.6 f. Regulaminu) Likwidator zarządzi przetarg ustny pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ważne oferty (dalsze rokowania).

Ceną wywoławczą będzie cena z najwyższej oferty.

 

Ostateczny finalny termin wyboru oferenta oraz ustalenie finalnych warunków sprzedaży:
06.12.2019 r. po przeprowadzonym przetargu ustnym.

 

 1. Publikacja ostatecznego wyniku postępowania nastąpi w Biurze Likwidatora oraz na stronach internetowych:

 

 

 1. Kontakt:

Biuro Likwidatora

ul. Szosa Lubicka 10/51,

87-100 Toruń

e-mail: krpcedrowski@poczta.onet.pl;

tel. (56) 621 91 61

www.kancelaria-cedrowski.pl
 

 1. Zastrzeżenie:
 1. Organizator sprzedaży zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przetargu, a także jego odwołanie bez podania przyczyny.
 1. Uchylanie się przez Nabywcę od zawarcia umowy, skutkuje sankcjami przewidzianymi
  w art. 70(4) § 2 kc.
 1. Każda ze składanych ofert, bez względu na tryb postępowania winna zawierać oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem.
 1. Ustalona w wyniku przetargu cena Przedmiotu podlega wpłacie w całości na rachunek bankowy Waran spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w likwidacji przed podpisaniem umowy sprzedaży przedsiębiorstwa, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia wyłonienia nabywcy.

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Toruń
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna