szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - MONTAŻOWE BITECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Nazwa:

Działka zabudowana o powierzchni 850 m2

Data:
2020-02-19 13:00
Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - MONTAŻOWE
BITECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krucza 2, 41-902
tel. 603 912 846
Cena wywoławcza
842 030,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego „BITECH” Spółki z o.o.

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu

ogłasza

IV PRZETARG

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Bytomiu przy ul. Kruczej 2 oraz wierzytelności z tytułu nakładów poczynionych na wzniesienie hali oraz urządzeń towarzyszących na obcym gruncie wchodzących w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego Bitech Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Bytomiu

 

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki gruntu nr 35 (obręb nr 0002, Bytom) o powierzchni 850 m2, położonej w Bytomiu przy ul. Kruczej 2, objętej księgą wieczystą nr KA1Y/00001265/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bytomiu Wydział IV Ksiąg Wieczystych, w użytkowaniu wieczystym do dnia 26.02.2038 r. i związane z nią prawo własności budynków i innych urządzeń oraz wierzytelności z tytułu nakładów poczynionych na wzniesienie hali i urządzeń towarzyszących na obcym gruncie (działki 36, 47, 48 położone w Bytomiu, obręb 0002).

2. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka ul. Raciborska 3, lokal 14, 44-100 Gliwice (tel. (32) 230 93 17 lub 530 548 587) oraz w aktach sprawy o sygnaturze akt X GUp 14/14/4, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice.

3. Cena wywoławcza jest równa 70% wartości rynkowej nieruchomości oraz wierzytelności z tytułu nakładów, tj. 842 030,00 zł (osiemset czterdzieści dwa tysiące trzydzieści zł) plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, o ile podatek ten będzie należny.

4. Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny.

5. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 lutego 2020 roku, w siedzibie syndyka: Gliwice ul. Raciborska 3/14 lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).

6. Oferty, które wpłyną po terminie, bez względu na przyczynę, zostaną odesłane nadawcy bez otwierania.

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

8. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego syndyka, koniecznie z podaniem sygnatury akt „X GUp-14/14/4” i oznaczeniem nieruchomości-Bytom ul. Krucza 2 oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA”.

9. Oferta zakupu powinna zawierać:

a.    dokładne oznaczenie: imię i nazwisko (lub nazwę i siedzibę) oraz adres i status prawny składającego ofertę,

b.    wskazanie przedmiotu oferty,

c.    oferowaną cenę w kwocie netto (bez podatku VAT), równą co najmniej cenie wywoławczej;

d.    aktualny odpis z właściwego dla oferenta rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego wynika prawo do reprezentacji oferenta;

e.    ewentualne pełnomocnictwo notarialne udzielone przez uprawnionego reprezentanta do działania w imieniu oferenta;

f.     wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;

g.    w przypadku spółek handlowych–uchwałę odpowiednich organów stwierdzającą, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę (z uwagi na fakt, iż przetarg dotyczy nieruchomości zastosowanie mają przepisy art. 228 i 229 oraz art. 393 i 394 KSH);

h.    oświadczenie lub uchwałę wynikająca z art. 230 KSH lub innych przepisów ograniczających możliwość zaciągania zobowiązania lub jego wysokość;

i.     oświadczenie stwierdzające, że oferent nie jest syndykiem lub upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym albo rodzeństwem, przedstawicielem upadłego, a także nie jest jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu Syndyka i Sędziego Komisarza;

j.     oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu, spełnia warunki określone tym regulaminem oraz akceptuje je bez zastrzeżeń;

k.    zobowiązanie do pokrycia przez kupującego wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości;

l.     oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz wyceną i nie wnoszeniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

m.  dowód wniesienia wadium i określenie sposobu jego zwrotu (wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonany przelew);

n.    oświadczenia oferenta, że wyraża on zgodę na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie procedury przetargowej objętej niniejszym Regulaminem, o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż (…), organizowanym przez Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego Bitech Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu, w trakcie oraz po zakończeniu przetargu oraz dla celów zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Oświadczam, iż:

a)   zostałem poinformowany, że administratorem danych osobowych jest Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego Bitech Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bytomiu

b)   zostałem poinformowany o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny;

c)    zostałem poinformowany o prawie dostępu do ww. danych i ich poprawiania;

d)   zostałem poinformowany o prawie do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.”

W przypadku oferentów będących osobą fizyczną oferta powinna zawierać dodatkowo oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim i czy zamierza nabyć przedmiot przetargu z majątku osobistego czy też z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską. Jeśli przedmiot przetargu ma należeć do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską konieczne jest podpisanie oferty i uczestniczenie w przetargu przez oboje małżonków albo w przypadku, gdy oferta podpisywana jest przez jednego z małżonków, który zamierza samodzielnie uczestniczyć w przetargu do oferty należy załączyć oświadczenie drugiego małżonka, w formie aktu notarialnego, o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w przetargu i nabycie przedmiotu przetargu.

Wszystkie załączone dokumenty winny być w oryginale lub poświadczonej notarialnie kopii.

10. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 84 203,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy zł) na rachunek masy upadłości: Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe BITECH Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ul. Krucza 2, 41-902 Bytom prowadzony przez – Bank Millennium S.A. nr 47 1160 2202 0000 0002 5992 3971. Wadium jest uznawane za skutecznie wpłacone wyłącznie wtedy, jeżeli uznanie ww. rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi nie później niż w terminie składania ofert.

11. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 19 lutego 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Lompy 14, w sali nr 12 o godz. 13:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-Komisarza.

12. Wyboru oferenta dokonuje syndyk. Wybór oferty dokonany przez syndyka podlega zatwierdzeniu przez Sędziego-Komisarza zgodnie z art. 320 ust. 1 pkt 5 Prawa upadłościowego.

13. W przypadku złożenia dwóch lub więcej równych cenowo najwyższych ofert, wśród oferentów, którzy złożyli te oferty zostanie przeprowadzona licytacja ustna, w której pozostali oferenci nie uczestniczą. Minimalna kwota postąpienia wynosi 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego-komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego-komisarza. Rachunek upadłego winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w niniejszym regulaminie.

15. W razie istnienia prawa pierwokupu i konieczności jego uwzględnienia w toku przetargu, syndyk zawrze z oferentem, którego oferta została wybrana, notarialną warunkową umowę sprzedaży (zobowiązującą) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pod warunkiem nieskorzystania przez uprawnionego z prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania przez uprawnionego z prawa pierwokupu, ostateczna umowa sprzedaży (rozporządzająca) zostanie zawarta z oferentem, którego oferta została wybrana.

16. Wydanie przedmiotu przetargu powinno nastąpić w dniu zawarcia umowy sprzedaży, chyba że strony w umowie ustalą inny termin.

17. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, przepada na rzecz masy upadłości w szczególności, gdy:

a)    Oferent ten uchyli się od zawarcia umowy,

b)    Oferent ten odstąpi od umowy,

c)    Oferent ten uchybi terminowi zawarcia umowy,

d)    Oferent ten odmówi uiszczenia ceny,

e)    zawarcie umowy nie nastąpi w terminie wskazanym przez syndyka z przyczyn, za które Oferent, który przetarg wygrał, ponosi odpowiedzialność.

18. Wadium zostanie zwrócone (bez jakiegokolwiek oprocentowania) oferentom w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu, a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. W przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego dla zwrotu wadium, jego zwrot nastąpi na rachunek, z którego wadium zostało przelane na konto upadłego.

19. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

20. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Krucza
Kod i miasto:
Bytom
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna