szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udziały w działkach o pow. 0,2147 ha i 0,0999 ha

Data:
2020-07-07 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
13 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

p. Andrzeja Ługowskiego sygn. akt V GUp 361/19

ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki

 

1. udziału wynoszącego 1/8 w działce ewidencyjnej nr 1287 o pow. 0,2147 ha zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym, objętej księgą wieczystą TB1S/00009298/8, położonej w Stalowej Woli, obręb Charzewice przy ul. Sandomierskiej 110,

2. udziału wynoszącego 1/8 w działce ewidencyjnej nr 1288/1 o pow. 0,0999 ha zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym, objętej księgą wieczystą TB1S/00037390/8, położonej w Stalowej Woli, obręb Charzewice przy ul. Sandomierskiej 110.

Właścicielem wyżej opisanych udziałów jest Andrzej Ługowski.

1. Cena wywoławcza udziału w działce nr 1287 wynosi 21 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych) – sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

2. Cena wywoławcza udziału w działce nr 1288/1 wynosi 13 000 zł (słownie: trzynaści tysięcy złotych) – sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Sprzedaż powyższych udziałów w nieruchomości nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego z wolnej ręki zgodnie z postanowieniem Sędziego Komisarza.

4. Do składania oferty mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach handlowych z siedzibą na terytorium Polski, chyba że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. nr 54, poz. 245 ze zm.).

5. Pisemna oferta powinna zawierać:

a)    dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwą firmy z adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;

b)    w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

c)    w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego;

d)    adres do korespondencji;

e)    wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy;

f)     oferowaną cenę, która nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza;

g)    dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów, uchwałę odpowiednich organów – o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami ksh – że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży za oferowaną cenę;

h)   dowód wpłaty wadium w oryginale;

i)     oświadczenie, że oferta nie pochodzi od Syndyka, Sędziego Komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od przedstawicieli upadłego;

j)     zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu w tym zawarcia aktu notarialnego;

k)    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

l)     w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSW zezwalającą na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana;

m)  oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę co do każdej z wyżej opisanych nieruchomości - oferty niespełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.

7. Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie niemniejszym niż A4, umieszczonej w drugiej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją ,,Oferta przetargowa na zakup udziałów w nieruchomościach upadłego Andrzeja Ługowskiego sygn. akt V GUp 361/19) – nie otwierać” na adres Kancelaria Syndyka Masy Upadłości Damian Bogdański ul. Grota Roweckiego 3, 39-400 Tarnobrzeg do dnia 30.06.2020 r. wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium (decyduje data wpływu stempla pocztowego).

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 10% wartości udziału w nieruchomości, tj. 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) w przypadku udziału w działce nr 1287 oraz kwoty 1 300 zł (tysiąc trzysta złotych) w przypadku działki nr 1288/1 na rachunek bankowy – 66 1020 4913 0000 9502 0089 2588 w terminie do dnia 30.06.2020 r.

9. Wadium złożone przez oferta, którego oferta została przyjęta, a wybór zostanie zatwierdzony przez Sędziego Komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

10. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez Sędziego Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy, bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia.

11. Wadium przepada na rzecz Masy Upadłości Andrzeja Ługowskiego w przypadku:

a)    wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert lub uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży;

b)    nie stawienia się oferenta na wezwanie Syndyka, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie – od wpłaconego wadium oferentom nie przysługują odsetki.

12. Otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Syndyk w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Wybór oferty dokonanej przez Syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza.

13. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyny.

14. Syndyk może podjąć dalszy przetarg ustny w przypadku stwierdzenia takich samych ofert o czym powiadomi oferentów.

15. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej powyższe warunki.

16. Notarialna umowa sprzedaży zawarta zostanie w ciągu dwóch miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza oraz uprawomocnieniu postanowienia, w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Syndyka.

17. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży.

18. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży przenoszącej własność.

19. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych z nabyciem przedmiotu przetargu.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wycenie wyżej opisanych udziałów w nieruchomościach można zapoznać się w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Damiana Bogdańskiego, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu telefonicznie
 (tel. 505 181 380).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Sandomierska
Kod i miasto:
Charzewice
Województwo:
podlaskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna