szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Marian Sztamburski Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa zabudowana w Borowie o łącznej pow. 2,2200 ha

Data:
2021-10-18 14:00
Sprzedawca:
Marian Sztamburski Syndyk masy upadłości
Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. w
upadłości
ul. Częstochowska 95 , 62-800
tel. 62-742-73-91
Cena wywoławcza
1 478 966,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kaliszu za zgodą Rady wierzycieli ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zorganizowanej części przedsiębiorstwa za cenę nie mniejszą niż 1 478 966,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych)

 

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą:

- nieruchomość gruntowa zabudowana w Borowie, gm. Opatówek – dawny zakład produkcji masy bitumicznej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 352/2, 354/1, 355/7, 355/8 o łącznej powierzchni 2,2200 ha wraz z obiektami trwale związanymi: nieruchomością wytwórnią masy bitumicznej „MARINA” 120 E rok produkcji 2003 z instalacjami, 3 zbiorniki podziemne paliwa, waga samochodowa przejazdowa, Transformator. Nieruchomość zagospodarowana i ogrodzona, doprowadzone wszystkie media. Dla ww. nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta nr KZ1A/00040397/9 przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, w studium uwarunkowania Miasta i Gminy Opatówek teren ma przeznaczenie przemysłowe.

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

- zapłata wadium w kwocie 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) na rachunek bankowy masy upadłości nr 77 1020 2212 0000 5602 0432 7268 w banku PKO PB najpóźniej w dniu poprzedzającym złożenie oferty.

- złożenie kompletnej pisemnej ofert w terminie do 18.10.2021 r. do godziny 14:00. Oferta winna spełniać warunki określone w obwieszczeniu.

2. Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BORÓW” na adres: Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Ulic i Mostów sp. z o.o. w upadłości, ul. Daszyńskiego 1/4 - 63-300 Pleszew.

3. Do oferty załączyć należy:

- dowód wpłaty wadium w kwocie 150 000 zł na wskazane w obwieszczeniu przez syndyka masy upadłości konto,

- oświadczenie w przedmiocie zapoznania się ze stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa upadłego,

- w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego potwierdzoną przez kupującego,

- w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oryginał bądź poświadczoną przez kupującego kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a posiadającej zdolność prawną oryginał lub poświadczony przez oferenta wyciąg z KRS, uchwały właściwych organów lub wspólników o wyrażeniu zgody na zakup przedmiotu przetargu – jeżeli uchwały takie są wymagane, wraz z aktualnym odpisem Umowy Spółki,

- jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopii uwierzytelnionej notarialnie,

- oryginał lub uwierzytelnioną kopie decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

- oryginał lub uwierzytelnione przez oferenta zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,

- zobowiązanie nabywcy w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem zorganizowanej części Przedsiębiorstwa upadłego, w szczególności opłat notarialnych oraz opłat publiczno-prawnych,

- oświadczenie oferenta w przedmiocie wyrażenia zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne,

- w przypadku podmiotów zagranicznych, które prawo obliguje do uzyskania zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości, promesę udzielenia takiego zezwolenia.

4. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi na posiedzeniu Rady Wierzycieli w terminie do 14 dni od upływu terminu do składania ofert. O wyniku konkursu syndyk powiadomi oferentów w terminie 7 dni po posiedzeniu Rady Wierzycieli.

5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny z tym, że ulegnie przepadkowi w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy. Zawarcie umowy nastąpi w terminie 60 dni od dnia zawiadomienia oferenta o wyborze oferty i to pod warunkiem wpłaty pozostałej ceny najpóźniej przeddzień zawarcia umowy.

6. Oglądanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, udostępnienie do wglądu „Wyceny przedsiębiorstwa”, udostępnienie pozostałej dokumentacji do wglądu oraz uzyskanie dodatkowych informacji może nastąpić w trakcie składania ofert po uzgodnieniu terminu spotkania z syndykiem pod nr tel. 604 53 48 54 lub (62) 742 73 91.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia przetargu w każdym momencie, bez podania przyczyn oraz zwrotu w tym wypadku wadium w terminie 14 dni od dnia rozstrzygania konkursu.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Borowo
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna