szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Constrem Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomości gruntowe; Mikołów, ul. Podleska  

Data:
2021-11-17 12:00
Sprzedawca:
Constrem Sp. z o.o. w upadłości
Podleska 33, 43-190
Cena wywoławcza
155 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości Constrem Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Mikołowie, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

1. nieruchomości w postaci:

 

a. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Mikołowie, przy ulicy Podleskiej 33, stanowiącej działkę o nr 2329/155, jednostka ewidencyjna 240802_1 Mikołów, obręb ewidencyjny 0029 Mikołów, o powierzchni 956,00 m2, zabudowanej budynkiem o funkcji biurowej o powierzchni zabudowy 146,00 m2 oraz powierzchni użytkowej 208,10 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/00042749/2;

b. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mikołowie, przy ulicy Podleskiej, stanowiącej działkę o nr 2331/154, jednostka ewidencyjna 240802_1 Mikołów, obręb ewidencyjny 0029 Mikołów, o powierzchni 52,00 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/00065608/9,

 

         z zastrzeżeniem, iż oferta musi dotyczyć łącznie obu ww. nieruchomości;

 

za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. za cenę nie niższą od kwoty 684 460,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100) netto.

 

2. nieruchomości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mikołowie, przy ulicy Podleskiej, stanowiącej działkę o nr 2330/155, jednostka ewidencyjna 240802_1 Mikołów, obręb ewidencyjny 0029 Mikołów, o powierzchni 717,00 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1M/00065902/0,

 

za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. za cenę nie niższą od kwoty 155 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

 

Cena sprzedaży ww. nieruchomości stanowi kwotę netto, do której Syndyk przy sprzedaży doliczy podatek od towarów i usług, o ile transakcja sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu takim podatkiem.

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA – Sygn. akt – X GUp 55/18/9”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” do Kancelarii Syndyka Masy Upadłości z siedzibą 41-200 Sosnowiec, ul. Warszawska 1/7, najpóźniej na 2 (dwa) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert (decyduje data wpływu).

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 30 2490 0005 0000 4520 3996 6292.

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. proponowaną cenę zakupu,

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń,

4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, upadłym, ich małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, osobą pozostającą z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonkiem takiej osoby, jak również osobą pozostającą z nimi w faktycznym związku, prowadzącą z nimi wspólne gospodarstwo domowe, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków,

7. dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym.

 

III. Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 17 listopada 2021 r., g. 12:00, sala nr 12.

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I oraz pkt. II,

2. wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej,

8. niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia,

9. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

10. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza,

11. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

12. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,

13. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7,

14. wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 604 154 587 lub email: syndykmleski@kmlsosnowiec.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Podleska  
Kod i miasto:
Mikołów
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna