szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Partner XXI Sp.z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż znaków towarowych

Data:
2022-01-19 12:45
Sprzedawca:
Partner XXI Sp.z o.o. w upadłości
ul Wolności 262, 41-800 Zabrze
tel. 884 988 846
Cena wywoławcza
24 400,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
 

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony: syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, „PARTNER XXI” Sp. z o.o. w upadłości ogłasza nieograniczony pisemny przetarg z wolnej ręki na sprzedaż przysługujących upadłej znaków towarowych za cenę nie niższą niż 24 400,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych 00/100), która to cena stanowi 20 % wartości oszacowania.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „PARTNER XXI” Sp. z o.o. w upadłości – OFERTA - Sygn. akt – XII GUp 5/20” i dostarczona do Kancelarii Notarialnej Katarzyna Walotek, Małgorzata Janik - Rymarczyk, z siedzibą w Katowicach przy ul. Przemysłowej 10 do dnia 17 stycznia 2022  r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 46 1090 2008 0000 0001 4421 1397 prowadzony na rzecz masy upadłości do dnia 17 stycznia 2022 r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1.pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych netto/brutto),

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanych ruchomości,

4. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności ruchomości,

6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług, w szczególności w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie w związku ze sprzedażą ruchomości po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

7. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),

8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

9. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,

10. oświadczenie, iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec syndyka, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanych,

11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko oraz przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez Organizatora Przetargu.

 

 

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Walotek, Małgorzata Janik - Rymarczyk, z siedzibą w Katowicach przy ul. Przemysłowej 10 w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz.: 12:45.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35 lub pod nr tel. 884 988 846.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna