szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

miejsca postojowe w hali garażowej budynku

Data:
2023-04-27 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
90 730,10 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Zakopane, 1 marca 2023 r.

Sprawa: 1227-SEE.711.803.2022.67

UNP:      1227-23- 010082

 Sprawa prowadzona dotychczas pod sygn.

 1227-SEE.711.7.33.2017

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem podaje do publicznej wiadomości, że

 27 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00

w budynku Urzędu Skarbowego w Zakopanem przy ul. Szymony 14, w pokoju nr 302
(3 piętro – sala konferencyjna) odbędzie się


     PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

Przedmiot licytacji

·         Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr NS1Z/00045456/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zakopanem V Wydział Ksiąg Wieczystych, to miejsca postojowe w hali garażowej budynku mieszkalnego.

·         Prawo własności do lokalu przysługujące w udziale 5/26 części, co stanowi 75 m2 całkowitej powierzchni hali garażowej wynoszącej 390 m2. Hala garażowa znajduje się w przyziemiu budynku mieszkalnego przy ulicy Za Cieszynianką 3a w Zakopanem (Gmina Miasto Zakopane, obręb 11, pow. tatrzański, woj. małopolskie) i jest częścią pomieszczenia - garażu jednoprzestrzennego nr P1.1 W lokalu P1.1 wydzielonych zostało 12 miejsc parkingowych. Dziesięć z nich, w ramach nabywanych udziałów oddane zostało do wyłącznego użytkowania na podstawie podziału do korzystania.

·         Z własnością lokalu związany jest udział 390/2024 części w nieruchomości wspólnej
tj. w gruncie obejmującym dz. ew. nr 92/2 i 92/7 obręb 11 o pow. 0,1710 ha
i częściach wspólnych budynku objętych KW NS1Z/00008691/4. Zgodnie z zapisem MPZP „SKOCZNIA” nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

·         Zobowiązany Andrzej Karpiel.

·         Wartość udziału 5/26 części w nieruchomości lokalowej P1.1 objętej księgą wieczystą  NS1Z/00045456/6 oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę wynosi:  120.973,50 zł (sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100)

·         Cena wywołania wynosi 75% kwoty oszacowania tj.  90.730,10 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści złotych 10/100) [1]


Jak przystąpić do licytacji

·         Należy złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12.097,35 zł (dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych 35/100).

·         Wadium można wpłacić w gotówce do rąk pracownika organu egzekucyjnego albo złożyć w postaci potwierdzonego czeku, wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zakopanem [2]

·         Nieruchomość oraz akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. 18 kwietnia 2023 r., o godzinie 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę. Tel. 18 20 21 578

·         W licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. [3]

Informacje dodatkowe

·         Sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług stawką 23%, będzie wystawiona faktura VAT;[4]

·         Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny;

·         Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji

·         Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne, jeżeli:
- nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów,

- nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji;

·         Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.

Podstawa prawna

[1] Art. 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.)  

[2] Art. 111 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

[3] Art. 111d § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

[4] Art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.).  

 

Z wyrazami szacunku

     z up. Naczelnika

   Urzędu Skarbowego w Zakopanem

   Monika Koza

            Kierownik Referatu

         /podpisano kwalifikowanym podpisem  elektronicznym/

 

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólną klauzulę informacyjną, która dotyczy przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz na tablicach informacyjnych.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Zakopane
Województwo:
małopolskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna