szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Rajauto Center Sp. z o. o. w upadłości

Nazwa:

Nieruchomość w Gliwicach przy ul. Kujawskiej

Data:
2023-05-10 11:30
Sprzedawca:
Rajauto Center Sp. z o. o. w upadłości
ul. Kujawska 34 , 44-100 Gliwice
tel. 501-361-372
Cena wywoławcza
3 064 050,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku „Rajauto Center” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach o

głasza pisemny przetarg z wolnej ręki na

sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Kujawska 34,

dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GL1G/00043787/0,

za cenę nie niższą niż 3 064 050,00 zł (trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) stanowiącą  45%  wartości rynkowej oszacowania.

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.      Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „RAJAUTO CENTER” Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach  - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 193/19 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i  dostarczona do Kancelarii Notarialnej  sc.  M. Janik – Rymarczyk, K. Walotek  przy ulicy Przemysłowa 10 w Katowicach w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej w terminie od dnia 04.04.2023 r. do dnia 05.05.2023 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.

2.      Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości nr 84 1050 1298 1000 0090 3107 0718 do dnia 05.05.2023 r.

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1.      pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2.      proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty),

3.      oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości i oświadczenie, że nie wnosi do niego zastrzeżeń,

4.      oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

5.      zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,

6.     oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie
        w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

7.     oświadczenie, iż oferent jest bądź nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),

8.     wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

9.     oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,

10.  oświadczenie, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i nie będzie wnosił do masy  upadłości roszczeń związanych ze złożeniem oferty,

11.  oświadczenie oferenta, że znany jest mu fakt, iż stan nieruchomości może ulec zmianie pomiędzy dniem złożenia oferty, a dniem podpisania aktu notarialnego za co syndyk nie ponosi odpowiedzialności,

12.  oświadczenie oferenta, że przystępuje do zakupu nieruchomości na własne ryzyko i koszt,

13.  oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko syndykowi masy upadłości żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy,

14.  oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko osobie pełniącej funkcję syndyka żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy również po zakończeniu postępowania upadłościowego,

15.  oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,

16.  oświadczenie oferenta, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 55 § 1 k.c.,

17.  oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w zakresie procedury przetargowej  objętej regulaminem przetargu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z       przetargiem na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej należącej do masy upadłości „RAJAUTO CENTER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości  z siedzibą w Gliwicach, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00043787/0 organizowanym przez syndyka masy upadłości”.

 

III. Rozpoznanie ofert odbędzie się w: Kancelarii Notarialnej  sc.  M. Janik – Rymarczyk, K. Walotek  przy ulicy Przemysłowa 10 w Katowicach w dniu 10.05.2023 r.  o godzinie 11:30.

1.      Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I i II.

2.      Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.

3.      Niestawienie się poszczególnych oferentów w terminie i miejscu otwarcia ofert nie wpływa na możliwość wyboru oferty.

4.      Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.

5.      Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu czternastu dni od dnia rozpoznania ofert.

6.      W przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

7.      W przypadku zamieszczenia przez oferenta w ofercie zakupu, nieprawdziwych danych, oferent traci złożone wadium.

8.      Organizator Przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg w każdym czasie bez podania przyczyny.

9.      Organizator Przetargu może odstąpić od podpisania umowy sprzedaży w każdym czasie jeżeli zajdą ku temu przesłanki.

10.  Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do wyboru kancelarii notarialnej oraz przeniesienia terminu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego bez podania przyczyny.

11.  Oferta składana jest na własny koszt i ryzyko oferenta i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez Organizatora Przetargu.

12.  Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.

13.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.

14.  Opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Biurze Organizatora Przetargu.

15.  Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu udzielane są pod nr tel. 501-361-372.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kujawska
Kod i miasto:
Gliwice
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna