szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

Działka nr 4146 o powierzchni 0,22 ha, to teren niezabudowany

Data:
2023-11-28 00:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
31 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
inne
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

1214-SEE.711.2.2019-6

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ PUBLICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Kiedy i gdzie

28 listopada 2023 roku o 11:00

w Urzędzie Skarbowym w Limanowej, ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa, pok. nr 203 bud. B.

Przedmiot licytacji

Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr NS2L/00053219/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Mszanie Dolnej. Nieruchomość, którą stanowi działka o numerze ewid. 4146, o powierzchni 0,22 ha, położona jest w miejscowości Mszana Górna, gmina Mszana Dolna, powiat limanowski, woj. małopolskie. Właścicielem sprzedawanej nieruchomości jest zobowiązany Jacek Kubik. Wartość nieruchomości oszacowana przez biegłego rzeczoznawcę wynosi: 42 000,00zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące zł 00/100), zaś cena wywołania w pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 31 500,00zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset zł 00/100). 

Opis nieruchomości:

Działka nr 4146 o powierzchni 0,22 ha, to teren niezabudowany, lekko nachylony. Działka ma kształt regularny, zbliżony do czworoboku o szerokości 25 – 29 m, długość około 80 m. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny niezabudowane, w niewielkiej odległości zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa oraz tereny zadrzewione i zakrzewione. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Wzdłuż wschodniej granicy działki ogrodzenie sąsiedniej nieruchomości. Prawny dostęp do przedmiotowej działki, zapewnia droga będąca we władaniu Gminy Mszana Dolna (działka nr 4120), dalej prawo służebności przejazdu i przechodu przez sąsiednią działkę nr 4145 pasem szerokości 4 m, wzdłuż południowej granicy działki obciążonej. Droga przebiegająca przez działkę 4120 w przeważającej części o nawierzchni asfaltowej, dalej na odcinku 126 m droga trudno przejezdna dla aut osobowych, nieurządzona, z dużymi deniwelacjami. Szlak służebny został zagrodzony w ramach zagospodarowania działki nr 4145 i nie jest dostępny. Faktyczny dojazd realizowany jest szlakiem przebiegającym równolegle do szlaku służebnego - po działce sąsiada. Zgodnie z rejestrem gruntów, w granicach przedmiotowej działki występuje grunt orny klasy IVb, w całości. Nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolami: 

- 1,3.R - tereny rolne

- 3.3.E – infrastruktury technicznej: sieć elektroenergetyczna średnich napięć i stacji

transformatorowe 15/0,4 kV.

Jak przystąpić do licytacji

Należy złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 4 200,00 zł (słownie: cztery

tysiące dwieście zł 00/100).

Wadium wpłaca się na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej:

NBP O/O Kraków, nr: 62 1010 1270 0044 3113 9120 0000.

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacji

Nieruchomość oraz akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach: 8:00 – 14:00, (po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 18 33 79 379, 600 045 428).

Informacje dodatkowe

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączeniu nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne. Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Można ją wnieść w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o licytacji.

Podstawa prawna

Art. 110w, 111 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 – z późn. zm.).

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Mszana Górna
Województwo:
małopolskie
1
2
3
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna