szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Elektrobud Sp. z o.o. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami niemieszkalnymi

Data:
2024-06-26 12:00
Sprzedawca:
Elektrobud Sp. z o.o. w upadłości
Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa
tel. 608 248 372
Cena wywoławcza
2 400 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk masy upadłości

Elektrobud Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Przyczynie Dolnej

ogłasza III nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki:

  • nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami niemieszkalnymi (hale produkcyjne, biurowiec o łącznej powierzchni użytkowej 2 332,07 m2), obszar niezabudowany utwardzony kostką granitową, położonej w Przyczynie Dolnej nr 39, gmina Wschowa, pow. Wschowski, woj. lubuskie, składającej się z działek o łącznej powierzchni 4517 m2, nr 40, 41/1, 41/2, 42/1, 42/3, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1W/00003688/9, za cenę nie niższą niż 2 400 000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1)      Złożenie pisemnej oferty do dnia 25.06.2024 r. na adres:

Biuro Syndyka Barbara Rosińska, ul. Boh. Westerplatte 11 (p. nr 519), 65-034 Zielona Góra.

Termin złożenia oferty uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy oferta wpłynie do biura do dnia 25.06.2024 r. do godz. 15:00.

2)      Wpłacenie nie później niż na jeden dzień przed przetargiem, tj. do dnia 24.06.2024 r. wadium w wysokości:

·                    240 000,00 zł  (dwieście czterdzieści tysięcy złotych)

na rachunek:

Elektrobud Sp. z o.o. w upadłości, Przyczyna Dolna 39, 67-400 Wschowa, w ING Bank Śląski S.A.  nr  64 1050 1911 1000 0090 3268 8765.

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek syndyka zostanie uznany kwotą wadium do dnia 24.06.2024 r.

 

Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru – odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, dowód uiszczenia wadium, w przypadku osób fizycznych – oświadczenie czy oferent pozostaje w związku małżeńskim, czy w związku małżeńskim obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, a jeżeli tak, to czy oferent dokona nabycia nieruchomości za środków pochodzących z majątku osobistego, czy z majątku objętego wspólnością ustawową, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu.

W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi podmiotowość prawną oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób składających ofertę do reprezentowania oferenta.

Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty i uczestniczenia w przetargu.

 

Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka, ul. Boh. Westerplatte 11 (pokój nr 519), 65-034 Zielona Góra.

Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Boh. Westerplatte 11, pokój nr 519 oraz pod nr tel. 68 444 82 34, 608 248 372, adres email: biurosyndykabarbararosinska@wp.pl.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Przyczyna Dolna
Województwo:
lubuskie
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna