szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w upadłości

Nazwa:

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki

Data:
2024-06-26 10:00
Sprzedawca:
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
w upadłości
ul. Boczna 12 , 44-240
tel. 32 260 80 46
Cena wywoławcza
12 800 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłej spółki „Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Żorach na warunkach szczegółowo określonych w regulaminie przetargu, za cenę nie mniejszą niż 12 800 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych 00/100), a to w postaci:

1)      nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Bocznej 10, opisanej w KW GL1X/0020318/8, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym działki: 3249/41 (zabudowana),

2)      nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Bocznej, opisanej w KW GL1X/00023131/4, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 3247/41 (niezabudowana), 3248/41 (zabudowana),

3)      udziału 5230/67757 i 3866/67757 w nieruchomości położonej w Żorach przy ulicy Bocznej, opisanej w KW GL1X/00020307/8, składającej z działek o numerach ewidencyjnych: 3251/41 (niezabudowana) i 3253/48 (niezabudowana), 

4)      rzeczowych składników majątkowych w postaci środków technicznych, środków trwałych, wyposażenia, wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu przetargu.

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem „Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Żorach - OFERTA PRZETARGOWA - Sygn. akt XII GUp 723/21 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” i dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice 44-101, do dnia 24.06.2024 r. przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedsiębiorstwa na nr rachunku bankowego 58 1020 2498 0000 8102 0730 7020 do dnia 24-06-2024 r.

 

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2. dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),

3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanych nieruchomości i ruchomości,

4. oświadczenie, iż oferent nie jest syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,

5. zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,

6. oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,

7. oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat),

8. wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,

9. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,

10. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa „Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Żorach, (lub nieruchomości wchodzące w jej skład) będąca przedmiotem sprzedaży może być objęta umową dzierżawy z prawem pierwokupu, jak również przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż przewidziano w umowie dzierżawy okres wypowiedzenia oraz, iż umowa dzierżawy wygasa w terminie określającym okres wypowiedzenia tj. od dnia podpisania bezwarunkowej umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa,

11. oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane ze złożeniem oferty i uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu,

12. oświadczenie oferenta, że znany jest mu fakt możliwości zajmowania nieruchomości przez potencjalnego dzierżawcę/najemcę,

13. oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości, iż syndyk nie będzie usuwał ewentualnych dzierżawców/najemców ani rzeczy do nich należących jak również nie będzie wprowadzał w posiadanie nabywcy nieruchomości,

14. oświadczenie oferenta, że przyjmuje do wiadomości, że Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechanie upadłego, dzierżawcy, najemcy i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń,

15. oświadczenie oferenta, że przystępuje do zakupu nieruchomości na własne ryzyko i koszt,

16. oświadczenie oferenta, że znany jest mu fakt, iż stan nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego może ulec zmianie pomiędzy dniem złożenia oferty, a dniem podpisania aktu notarialnego, za co syndyk nie ponosi odpowiedzialności,

17. oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko syndykowi masy upadłości żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy,

18. oświadczenie oferenta, że nie będzie wnosił przeciwko osobie pełniącej funkcję syndyka żadnych roszczeń z tytułu złożonej oferty ani zawartej umowy również po zakończeniu postępowania upadłościowego,

19. oświadczenie oferenta, że oferent wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c.,

20. oświadczenie oferenta, że oferent został poinformowany, iż zgodnie z art. 879 k.p.c. w związku z art. 313 Pr. Up kupującemu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu rękojmi za wady przedmiotów stanowiących przedmiot przetargu,

21. oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie procedury przetargowej objętej regulaminem przetargu, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych, do celów związanych z przetargiem na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego „Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” Sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Żorach, organizowanym przez syndyka masy upadłości.

 

 

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 26.06.2023 r. o godzinie 10:00, sala 112

 

IV. Skrócone warunku przetargu:

1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,

3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty, bez odsetek,

4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,

8. sprzedający/organizator przetargu może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza lun w terminie określonym przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe,

10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

11. oferent obowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności nieruchomości i ruchomości,

12. oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez Organizatora Przetargu,

13. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,

14. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu - do wglądu w kancelarii syndyka masy upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35, w godz. 9:00-14:00

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Boczna
Kod i miasto:
Żory
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna